प्रकाशन

बेरूजू फर्छ्र्यौट सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद)को मिति २०७७/१०/१९ को निर्णयानुसार बेरूजू फर्छ्यौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको बार्षिक प्रतिवेदन २०७७ को परिच्छेद ३(तीन) मा उल्लेख भएका सुझाव एवं सिफारिसहरु कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सबै निकायहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय भएकोले सोही  प्रतिवेदनको दफा ३.५ मा उल्लेखित प्रकृया अवलम्बन गरि पुरानो बेरुजु फर्स्यौट गरी लगत कट्टाको लागि पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

बेरूजू फर्छ्र्यौट सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७६

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद)को मिति २०७६/१०/२० मा बेरूजू फर्छ्यौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको बार्षिक प्रतिवेदन २०७६ को परिच्छेद ३(तीन) मा उल्लेख भएका सुझाव एवं सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न सबै निकायहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय भएकोले सोही  प्रतिवेदनको दफा ३.५ मा उल्लेखित प्रकृया अवलम्बन गरि पुरानो बेरुजु फर्स्यौट गरी लगत कट्टाको लागि पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

गन्तव्य आर्थिक सुशासन, २०७५