घरेलु

साविकमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट विभिन्न पेशा व्यावसाय संचालनको लागि लिएको ऋण फिर्ता भुक्तानी नगर्ने व्यक्तिहरुको साविकको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट यस कार्यालयमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपरको लागि प्राप्त विवरण अनुसार असुल उपरको लागि कायम गरिएको सरकारी बाँकी लगतको विवरण ।                                                                                                                                                                                                                                               (२०७८ जेठ मसान्त सम्मको ब्याज समेत)

सि.न. लगत न. जिम्मेवार व्यक्तिको नाम ठेगाना बाबु/बाजेको नाम फर्म/संस्थाको नाम सरकारी बाँकी साँवा ब्याज जम्मा कैफियत
1 10092 पटना बहादुर घले बाक्सिला खोटाङ कपाल सिह घले/बीरमान घले 3771.84 3500 7271.84 राडी पाखि उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३३/३/६ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
2 10094 बीर बहादुर तामाङ हेटौडा ९ रत्न बहादुर तामाङ/शेर बहादुर तामाङ 2727.82 2568 5295.82 घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
3 10169 बिजयकृष्ण शिल्पकार भार्वाचोटोल भक्तपुर रामकृष्ण/बुद्धिमान 11351.4 2615.82 13967.22 काष्ठ उद्योग सञ्चालर्न गर्नको लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
4 10242 काजीराम थिङ मकवानपुर राकसिराङ ८ धन बहादुर थिङ/एट सिह थिङ 4131.92 2737.75 6869.67 सुती कपडा बुनाई उधोग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिबाट २०३५/०१/२९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
5 10246 काशीराम तामाङ बुङताङ ३ , नुवाकोट नुर्बु तामाङ/बिसु तामाङ 5483.52 3656.72 9140.24 सिलाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/०३/०८ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
6 10272 बृषध्वज राइ दुमेकोल ५ खोटाङ अटल सिह राइ/चन्दंमान राइ 6038.38 4000 10038.38 घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३३/०३/२९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
7 10330 रेम बहादुर लामा बुङताङ नुवाकोट सतल सिह तामाङ/बिसु तामाङ 5673.36 3956.72 9630.08 सुति कपडा बुनाई उद्योग का लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/०३/११ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
8 1339 धनिराम मुल देबराम सार्की खलगा १ हाल दशरथचन्द १ बैतडी / 2913.08 2774.11 5687.19 घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
9 10439 निर्मला चित्रकार ललितपुर १२ जुद्धलाल/माेह लाल 9220.84 2900 12120.84 होजियारी उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०३/१९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
10 10437 लिला देबी श्रेष्ठ ज्याबहाल ५, काठमाण्डौ कृष्णलाल/नन्दलाल 8409.34 2900 11309.34 होजियारी उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०३/१६ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
11 10436 राम भक्त दमाइ कलकी ४ काठमाण्डौ काले दमाइ/घैटे दमाइ 2076.77 655.5 2732.27 सिलाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०६/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
12 10435 सुर्य बहादुर तामाङ बुङताङ , नुवाकोट भवान सिह/आशा तामाङ 3596.2 1149.9 4746.1 सुति बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/०३/०८ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
13 10434 इन्द्रलक्ष्मि रजितकार दधिकोट ७ ,भक्तपुर कृष्णराम/गणेश बहादुर 2740.4 890 3630.4 सुति उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०५/०९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
14 10433 मिश्रिनानी श्रेष्ठ का म पा २९ काजीलाल/भक्तलाल 5088.36 2000 7088.36 होजियारी उधोग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिबाट २०३३/०१/१६ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
15 10431 ठुलो बीर बहादुर राइ रामाटे नुवाकोट बुद्धीमान/हस्त बहादुर 3497.89 1173.57 4671.46 सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०९/२६ र २०३४/११/०५ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
16 10430 बद्रीमैया लामिछाने नगरकोट १ , भक्तपुर शेर बहादुर लामिछाने/नारद दत्त लामिछाने 891.06 312 1203.06 सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/११/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकिसुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/१०/२५ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
17 10429 मिन कुमारी लामिछाने नगरकोट १ , भक्तपुर भरत लामिछाने/कृष्णहरी लामिछाने 1474.45 468 1942.45 सुति कपडा बुनाई उधोग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिबाट २०३५/११/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
18 10428 लालीगुरास राइ रातमाटे, नुवाकोट निर बहादुर राइ/भिमलु राइ 997.37 573.57 1570.94 सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/१०/२५ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
19 10427 सानुमैया बास्तोला नगरकोट १ , भक्तपुर हरि प्रसाद बास्तोला/धर्मनन्द बास्तोला 1504.45 468 1972.45 सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/११/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
20 10426 सोमलाल श्रेष्ठ देबीघाट, नुवाकोट मोहनलाल/शिबलाल 2435.57 1325.68 3761.25 घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
21 10425 आइते तामाङ देउराली ९ नुवाकोट आइिसिह तामाङ/गर्ब सिह तामाङ 1785.35 1453.7 3239.05 सुति कपडा बुनाई उधोग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिबाट २०३६/०४/१० मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
22 10422 उजेली डगोल भैरबी २ नुवाकोट ठुलो डगोल/दुर्गादास 4127.94 1348.75 5476.69 कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३६/०१/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
23 10421 रजनी शाही भैरबी २ नुवाकोट बहादुर/प्रताप बहादुर 4135.34 1332.88 5468.22 सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३६/०१/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
24 10420 मिरा शर्मा पाैडेल का‍म‍पा २२ डिल्लीबजार माधब प्रसाद/धनन्जय पाध्या 10280.1 4750 15030.1 सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/१०/०३ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
25 10417 ज्ञानुमैया लामा ककनी ५ नुवाकोट बुद्धीरत्न तामाङ/पद्मरत्न तामाङ 4060.33 1913.73 5974.06 घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋणा बाँकि
26 10388 धनसिह दमाइ ( काशीराम ) दशौदी ९ , जुम्ला जसीराम दमाइ/जयसुर दमाइ 3265.95 2000 5265.95 सिलाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३२/०२/२९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
27 10350 ठुलो कामी तामाङ बोकेढुगा नुवाकोट कालु तामाङ/सुमर सिह 6554.35 3861.72 10416.07 सुति कपडा बुनाई उद्योगका लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/०८/०५ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
28 10270 लबहाङ राइ बाना २ स‌खुवासभा गौरीमान/पुलमान 16755.3 8925 25680.3 गौरी शंकर ढिकी घट्टा उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३३/०२/०५ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
29 10255 महेश सिह थापा मगर भवानीपुर ६ बारा अमर बहादुर थापा मगर/शत्रुघ्न थापा मगर 21182.8 10000 31182.8 फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३२/११/२४ र २०३२/१२/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
30 10236 प्रल्हाद शर्मा सखुवासभा ,चैनपुर पुर्णानन्द/दाताराम 19245.5 18000 37245.5 शर्मा एणड श्रेष्ठ कपडा उधोग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिबाट २०३३/०४/१६ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
31 10229 रन्जना चालिसे कामपा ३३ ज्ञानेश्वर लिलाराम/रिद्धीलाल 3263.08 2000 5263.08 होजियारी उधोग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिबाट २०३४/१२/०७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
32 10213 गिरिजा भण्डारी का‍म‍पा हाडीगाउ गगाराम/पुष्पराम 4644.33 2900 7544.33 होजियारी उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०३/२९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
33 10207 पशुपती भटृराइ तेह्रथुम सिम्ले १ हरिप्रसाद भटृराइ/अनन्त नारायण भटृराइ 4901.83 3283.2 8185.03 बस्त्र उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०६/०३ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
34 10193 शारदा श्रेष्ठ का जि क्षेत्रपाटी गणेश लाल श्रेष्ठ/जाेगमेहर लाल श्रेष्ठ 3181.78 2695.03 5876.81 २०३४/०३/१७ मा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
35 10116 हर्षध्वज खाती इलाम न पा ४ / 1626.24 1500 3126.24 घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
36 10082 सनकमान श्रेष्ठ ल पु ओमबहाल १०।३४७ पुर्णमान/हर्षदेब 5374.6 925 6299.6 बुनाई उद्योग गर्न खर्च गर्नको लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
37 10059 झमक बहादुर निरौला पन्चकन्या ४ तेह्रथुम रामचन्दं निरौला/बखत बहादुर निरौला 7938 0 7938 रङ्गेली फर्निचर एणड वक्स उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
38 10057 रामकृष्ण साखकर्मी नासमना भक्तपुर १४ बिष्णुलाल/हरिलाल 4302.11 1000 5302.11 टोपी उद्योग स्थापना गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
39 10043 तुतुकाजी श्रेष्ठ उग्रचण्डि ३ काभ्रे बाबुकाजी/कृष्ण लाल 7230.68 2750 9980.68 घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
40 1399 धन बहादुर कुबर दुहुकुटी दार्चुला पुने कुबर/मोहन कुबर 17523.3 16500 34023.3 घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि