सरकारी बॉकी

नेपाल सरकारका कार्यालयहरुको स्रेस्ताहरु लेखापरीक्षणका क्रममा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु औल्याएको रकम र प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट असूल उपरको लागि प्रयास गर्दा पनि असुल उपर गर्न नसकी विभिन्न व्यक्ति/फर्म/संस्थाको नाममा यस कार्यालयमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपरको लागि प्राप्त विवरण अनुसार असुल उपरको लागि कायम गरिएको सरकारी बाँकी लगतको विवरण (२०७८ आषाढ मसान्त सम्मको ब्याज समेत) ।

सि.न. लगत न. जिम्मेवार व्यक्तिको नाम ठेगाना बाबु/बाजेको नाम फर्म/संस्थाको नाम सरकारी बाँकी साँवा ब्याज जम्मा कैफियत
1 1907 राकेश बाधवा भारत / नेपाल रिक्रीयसन सेन्टर प्रा ली 535034000 281295919.76 816329919.76 क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
2 1919 राधा कृष्ण कार्की चाल्नाखेल ५, काठमाण्डौ गणेश बहादुर कार्की/लाल बहादुर कार्की विटी/धर्मेन्द्र/टौदह जे.भी 8326510 2509737.29 10836247.29 सडक डिभिजन सुर्खेतको ठेक्का नं २-२०६९/७० को सम्झौता बमोजिम निर्माणा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले नियमानुसार ठेक्का तोडि क्षतिपुर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझउनुपर्ने रकम र पेश्कि बाँकी बापतको रकम असुल गर्ने भनि लेखापरिक्षणबाट औँल्याईएको बेरुजु
3 1918 राधाकृष्ण कार्की वडा न ५ खहरेखोला, चाल्नाखेल , टौदह, काठमाडौ गणेश बहादुर कार्की/लाल बहादुर कार्की विटी/धर्मेन्द्र/टौदह जे.भी 8030960 2272146.84 10303106.84 सडक डिभिजन सुर्खेतको ठेक्का नं १-२०६९/७० को सम्झौता बमोजिम निर्माणा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले नियमानुसार ठेक्का तोडि क्षतिपुर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझउनुपर्ने रकम र पेश्कि बाँकी बापतको रकम असुल गर्ने भनि लेखापरिक्षणबाट औँल्याईएको बेरुजु
4 1906 राधेश्याम सराफ नक्साल, काठमाण्डौ दुर्गादत्त/गोधन दास होटल याक एण्ड यती प्रा ली 118750000 62433219.18 181183219.18 क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
5 1908 सुरेन्द्र बहादुर सिह महाकाली ६ , कचनपुर लाल बहादुर सिह/ ह्यापी आवर प्रा लि 69327500 36449170.55 105776670.55 क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
6 1909 पियुष बहादुर अमात्य पाेखरा १५ छिने डाडा कृष्ण बहादुर अमात्य/चन्द्र बहादुर अमात्य दि फुलवारी ली पोखरा 246664000 129684696.15 376348696.15 क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
7 1910 Texana Resources Company 2325 Finney Vallet Taxas 77471 USA / Texana Resources Company 107138000 47757123 154895123 आ.ब. २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको भू-वहाल कर बापतको म.ले.प. बेरुजु
8 1911 Emirates Associated Business Group P O Box 45662, Abu Dhabi,UAE / Emirates Associated Business Group 21625900 9639797.80 31265697.8 आ.ब. २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको भू-वहाल कर बापतको म.ले.प. बेरुजु
9 1912 BBB Champions Oil CO 13002Mission Valleg Dr,Houston,Tx77069, USA / BBB Champions Oil CO 11806000 5262584.81 17068584.81 आ.ब. २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको भू-वहाल कर बापतको म.ले.प. बेरुजु
10 1913 सुनिल कार्की पालुङ्ग ४ मकवानपुर बिदुर कार्की/चन्द्र बहादुर कार्की लोकप्रिय निर्माण सेवा 3194120 1375659.15 4569779.15 मध्य पहाडी लोकमार्ग तुल्सीपुर ( दाङ सडक खणडको ठेक्का संझौता अनुसार काम नसकि बिचैमा काम छोडी फर्कि नआएको भनि लेखापरिक्षणबाट म.ले..प. द्वारा औँल्याईएको बेरुजु
11 1914 प्रदिपमान प्रधान का म पा २० मरुटोल अक्षतमान प्रधान/देबमान प्रधान हिटको प्रा ली 2377390 0 2377390 आ.ब. २०५४/५५ मा परकुशन ड्रिलिङ रिङ मेसिन २ थान सप्लाई गर्ने ठेक्का संझौता अनुसार ६०% रकम सिपमेन्ट भएपछि फिल्ड परिक्षणा गरी सामानको गुणास्तर उपयुक्त नभएकोले लेखापरिक्षणबाट म.ले..प. द्वारा औँल्याईएको बेरुजु
12 1915 लक्ष्मी बस्नेत कार्की मुलपानी ८ , काठमाण्डौ लोकध्वज बस्नेत/मकरध्वज बस्नेत खोम/यरुष जे.भी. 7683890 0 7683890 गोटिखेल स्वास्थ्य चौकि भवन निर्माणा का लागि भएको सम्झौता बमोजिम निर्माणा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले नियमानुसार ठेक्का तोडि अन्य प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्दा क्षतिपुर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझउनुपर्ने भनि लेखापरिक्षणबाट औँल्याईएको बेरुजु
13 1916 सुशिल कार्की पालुङ्ग ४ मकवानपुर किशोर कार्की/चन्द्र बहादुर कार्की लोकप्रिय निर्माण सेवा 12811100 0 12811100 पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग आयोजना पूर्वी खणडको ठेक्का नं. MHWH/WS/Bridge-09/067-68 को सम्झौता बमोजिम निर्माणा कार्य सम्पन्न नगरेकोले उक्त ठेक्का अन्त्य गरी क्षतिपुर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझउनुपर्ने भनि लेखापरिक्षणबाट औँल्याईएको आ.ब. २०७१/७२ को हर्जना बापतको बेरुजु
14 1885 ज्ञान बहादुर लामा काठमाण्डाै , बानेश्वर सुकराम लामा/गगाराम सिह दाप्चा निर्माण सेवा 1446450 1446447.95 2892897.95 भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षण हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
15 1897 सरोज रेग्मी ललितपुर ३ कल्याण नाथ रेग्मी/भैरब नाथ रेग्मी बोखिम/हिराचन जे.भी. 647668 531620.09 1179288.09 सडक सञ्जाल विकास आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित हिले,बसन्तपूर मुडे, चैनपूर खाँदवारी सडक योजनाको आ.ब.२०६९/७० को श्र्रेस्ता लेखापरिक्षण भई म.ले.प. द्वारा औँल्याईएको बेरुजु
16 1896 उत्तम बहादुर सिह सहाडवा ४ महोत्तरी मोहन बहादुर सिह/राम बहादुर सिह कृषि अनुसन्धान परीषद 564110 564109.6 1128219.6 कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तरगत राष्ट्रिय गाई भैसी कार्यक्रम खुमलटार,ललितपुरमा कार्यरत रहँदा कार्यक्रमको रकम बैङ्क खाताबाट झिकि हिनामिना गरी मस्यौट गरेको रकम र रा. मकैबालि अनुसन्धान कार्यक्रमबाट लिएको पेश्कि रकम फछ्यौट नगरेको हुँदा कायम भएको बेरुजु
17 1894 एकबर मिया बनोली ५ सप्तरी नथुनी मिया/धुधरी मिया 395750 395750 791500 जि. वन कार्यालय उदयपुरमा तेजपात संकलन तथा निकासी गर्न आ.ब.२०५५/५६ को ठेक्का सैझौता बमोजिमको बुझाउन बाँकि किस्ता रकम आ.ब. २०५५/५६ को लेखापरिक्षणबाट औल्याईएको बेरुजु
18 1893 महेन्द्र बिक्रम शाह धुलिखेल १ काभ्रे शेष कुमार शाही/डम्बर कुमार शाह समग्र बिकास प्रतिष्ठान धुलिखेल 227400 227400 454800 समग्र विकास प्रतिष्ठान धुलिखेलमा तत्कालिन अध्यक्ष पदमा कार्यरत रहँदा नगर निर्वाचन २०६२ मा मतादाता जागरणा कार्यक्रम सञ्चालानार्थ जि.वि.स. काभ्रेबाट गैर कानुनी रुपमा रु. २२७४००/-( बुझिलिएकाले अ.दु.अ.आ. द्वारा २०६६/०९/१८ मा निजबाट अशुल गर्ने भनि निर्णाय भै अशुल उपर गर्नुपर्ने सरकारी बाँकि
19 1892 टिपरानी लिम्बु सम्बु ३ तेह्रथुम अम्बर बहादुर/कुबेर सिह 1020830 1020834 2041664 आ.ब. २०६३/६४ मा सडकमा परेको जग्गाको मुआब्जा बापत रकम भुक्तानी लिँदा मोहिले जग्गनको एकतिहाई अंह मात्र पाउने हुँदा बढि भुक्तानी लिएको १०२०८३४/- मोहि बाटै अशुल उपर गर्ने भनि म.ले.प. द्वारा औँल्याईएको लेखापरिक्षणा बेरुजु
20 1890 नन्दु कृष्ण श्रेष्ठ भैसे १ मकवानपुर सानुकाजी श्रेष्ठ/आसामरु एन एण्ड एन एस कन्ट्क्सन 1283730 1283730.22 2567460.22 भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षण हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
21 1888 यादबराज जोशी बिराटनगर ३ मोरङ माधबराज जोशी/गोबिन्दराज जोशी प्रगती निर्माण सेवा 290510 290509.75 581019.75 भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब.२०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षणा हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
22 1887 धर्म लाल तामाङ बानेश्वर, काठमाण्डौ पन्चलाल तामाङ/जमान सिह तामाङ धर्म एस निर्माण सेवा 1548600 1548596.97 3097196.97 भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षणा हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
23 1886 मोहन बहादुर खत्री छितापोखरी ३, खोटाङ हस बहादुर खत्री/जमान सिह खत्री राम्चे सिद्ध निर्माण सेवा 195649 195649.48 391298.48 भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षण हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
24 1884 हरिबश बर्तौला हेटौडा २, मकवानपुर काम्तु बर्तौला/देब नारायण बर्तौला बिन्ध्याचल निर्माण सेवा 185180 185180.24 370360.24 भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षण हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
25 1882 कृष्ण प्रसाद कुर्मी पोखिरया ३, पर्सा महन्त राउत कुर्मी/गोबर्धन राउत कुर्मी 70351 70351 140702 पोखरिया नमुना गा.वि.स. बाट तरकारी बजार, माछापोखरी र बस बिसौनी समेत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिईएकोमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकाले लेखापरिक्षण बाट कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (अ.दु.अ.आ. र नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णाय भै)
26 1881 प्रभु प्रसाद पोखिरया ३, पर्सा शिब नारायणसाह तुरहा/सुर्य साह तुरहा 6500 6500 13000 पोखरिया नमुना गा.वि.स. बाट तरकारी बजार, माछापोखरी र बस बिसौनी समेत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिईएकोमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकाले लेखापरिक्षण बाट कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (अ.दु.अ.आ. र नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णाय भै)
27 1880 महेन्द्र राउत कुर्मी पोखिरया ३, पर्सा रामनन् राउत कुर्मी/रामधनी राउत कुर्मी 33500 33500 67000 पोखरिया नमुना गा.वि.स. बाट तरकारी बजार, माछापोखरी र बस बिसौनी समेत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिईएकोमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकाले लेखापरिक्षणा बाट कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (अ.दु.अ.आ. र नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णाय भै)
28 1869 मनोज कुमार थापा कालभैरब , दैलेख कृष्ण बहादुर थापा/पदम बहादुर थापा सशस्त्र प्रहरी बल 30285 30285 60570 ससस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यलयमा कार्यरत हुदा आ.व. २०५९/६० मा लिएको पेश्कि रकम रु ३०२८५/- र हाल सम्मको व्याज समेत असुल हुन बाकि
29 1879 बिन्देश्वरी प्रसाद सहनी पोखिरया ५, पर्सा राम बेलास सहनी/मसी सहनी 298868 298868 597736 पोखरिया नमुना गा.वि.स. बाट तरकारी बजार, माछापोखरी र बस बिसौनी समेत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिईएकोमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकाले लेखापरिक्षणा बाट कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (अ.दु.अ.आ. र नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णाय भै)
30 1878 खडग बहादुर रेग्मी गुमी २, सुर्खेत बल बहादुर रेग्मी/पहलसिह रेग्मी गृहस्थाश्रम केन्द्र जाजरकोट 5170890 5170892 10341782 गृहस्थाश्रम केन्द्र जाजरकोटको अध्यक्ष रहँदा गरिवी निवारणा कोषतर्फको रु ५१७०८९२/- रकम हिनामिना गरेकाले असुल उपर गर्नुपर्ने सरकारी बाकिँ
31 1877 शेर बहादुर खड्का हेमन्तबाडा ३, बझाङ मनी खड्का/जगी खड्का कण्ठ रोग नियन्त्रण आयोजना कालीकोट 176416 176416.15 352832.15 साँल्ट टेडिङ कर्पोरेसन लि. अन्तर्गत कठरोग नियन्त्रणा आयोजना कालिकोटमा जु सहायक पदमा कार्यरत हुदा लिएको पेश्कि फछ्र्यौट नगरेकाले असुल उपर गर्नु पर्ने पेश्कि बेरुजु
32 1876 लाल बहादुर रोक्का चैनपुर ७ , बझाङ जगी रोक्का/इन्द्रमान रोक्का कण्ठरोग नियन्त्रण आयोजना जुम्ला 239584 239584.12 479168.12 साँल्ट टेडिङ कर्पोरेसन लि. अन्तर्गत कठरोग नियन्त्रणा आयोजना जुम्लामा सहायक पदमा कार्यरत हुदा लिएको पेश्कि फछ्र्यौट नगरेकाले असुल उपर गर्नु पर्ने पेश्कि बेरुजु
33 1874 काली प्रसाद खनाल दुलारी ५, मोरङ हरी प्रसाद खनाल/शिब निधी खनाल स्वास्थ सेवा बिभाग 1232050 1232049 2464099 स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत रहदा पटक पटक गरि रु १२३२०४९/- पेश्कि लिइ फछ्र्यौट नगरेकाले असुल उपर गर्नु पर्ने पेश्कि बेरुजु
34 1872 तेज बहादुर गुरुङ आारुखर्क ८, स्याङजा पदम बहादुर/आस बहादुर सशस्त्र प्रहरी बल 502850 0 502850 भु.पु.का.मु.स.प्र.उ हुदा २०६०/०२/१५ मा तिन वर्षे अध्ययन विदा स्विकृत गरि अध्ययन पश्चात पाचँ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्नेमा सो नगरि २०६३/१०/२० देखि गैर हाजिरि भएकाले उक्त अवधिमा खाइपाइ आएको तलब भत्ता रु ५०२८५०/- रकम असुल गर्न बाकि
35 1871 जितेन्द्र कुमार चौधरी मटीहानी ७, महोत्तरी सुर्य चौधरी/झौली चौधरी बि के कन्ट्रक्सन 97698 97697.98 195395.98 २०५२/०९/१८ मा सम्झौता भए बमोजिम विजुलि जडान कार्य सम्पन्न नगरि विचमा नै काम छोडेको हुदा निज ठेकेदारबाट असुल उपर गर्नु पर्ने रकम
36 1870 ज्वालाराम सैजु का‍मपा ३२ घट्टेकुलो पुर्ण बहादुर/धन बहादुर जे आर सैजु इण्टरप्राइजेज 191000 191000 382000 जे.आर. सैजु इन्टरप्राइजेजको नामबाट निजामति किताबखानको लागि आ.ब. २०५३/५४ मा फाइलिङ क्याविनेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि काम ठेक्का सर्त बमोजिम नगरेको कारण बाट कायम भएको बेरुजु रकम रु १९१०००/- र सो को हाल सम्मको व्याज समेत असुल हुन बाकि
37 1864 श्याम कुमार आचार्य खैरा ९ , प्युठान खुबीराम आचार्य/ठाकुर प्रसाद आचार्य सशस्त्र प्रहरी बल 30000 30000 60000 ससस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यलयमा कार्यरत हुदा आ.व.२०५९/६० मा लिएको पेश्कि रकम रु ३००००/- हाल सम्मको व्याज समेत असुल हुन बाकि
38 1863 बिष्णु तिमल्सिना भरतपुर ११, चितवन बाबुराम तिमल्सिना/बुद्धीसागर तिमल्सिना सर्बोदय प्रिन्टर्स प्रा ली 346047 346047 692094 आ.व. २०५८/५९ मा गृह मन्त्रालयमा मतदाता परिचयपत्र छपाई गरेबापत बढि भुक्तानी लिई रु ३४६०४७/- बुझाउन बाकी भएको र उक्त रकम नबुझाएकोले अशुल गर्नु पर्ने सरकारी बाकी र सो को हाल सम्मको व्याज समेत
39 1861 लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बस्तीपुर , सिराहा लोक नाथ आचार्य/यदुनाथ आचार्य उदयपुर सिमेन्ट उद्योग 232159 232159.18 464318.18 जीवन बिमा बापत दोहारो सुविधा लिएकोले अशुल गर्नु पर्ने सरकारी बाकी रु २३२१५९/- र हाल सम्मको व्याज समेत
40 1858 सुरेन्द्र मिश्र मैना कडेरी १ सप्तरी मुक्तिनाथ मिश्र/जगन्नाथ मिश्र 1186760 0 1186760 रासन ठेक्का तोडेबापत लेखापरिक्षणबाट औल्याईएको बेरुजु
41 1856 आर डि टटल,सुश्री केटसरिन सीम्हनाके ताहाचल काठमाण्डौ / नेपाल रिक्रिएशन सेन्टर 595496 595496.5 1190992.5 नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रा.लि. को नाममा रहेको सरकारी बाकी रु.९२००४९६।५० र सोको मिति २०५४/०३/०९ देखि हालसम्मको व्याज मध्ये रु १७२१००००/- असुल भै अरु बाँकी
42 1852 रोशन कुमार लामा पिपरा ३ सिमरा , बारा कृष्ण कुमार/चक्र बहादुर लामा कन्ट्रक्सन लि 5182640 5182644 10365284 ठेक्का संझौता बमोजिम किस्ता रकम संझौता म्याद भित्र नबुझाएकोले जमानत बापत राखेको धरौटी बाट अशुल गरी बाँकि रहेको म.ले.प. बेरुजु
43 1712 यादब सिह रायमाझी भैरबस्थान पाल्पा मुलुक सिह/दल सिह मन्त्रीपरीषद 3748.19 3748.19 7496.38 विकास क्षेत्र निरीक्षणा गर्ने सिलसिलाको पेश्कि बेरुजु २०५४/०३/३१ सम्मको बाँकि
44 1851 बिमला देबी शर्मा बीरगज उप न पा ७ , पर्सा मोहनलाल/पति मुरलीधर खानी तथा भुगर्भ बिभाग 279750 0 279750 खानि नविकरण दस्तुर बापतको राजश्व खानि तथा भूगर्व विभागलाई नबुझाएको
45 1850 निमा ग्याल्जेन लामा फाप्लु सल्लेरी २, सोलुखोम्बु पासाङ ग्याल्जेन लामा/आङ दोर्जे लामा खुम्बु कन्ट्क्सन क प्रा ली 43060500 0 43060500 बागमति क्षेत्र ढल निर्माण समितिबाट टनेल निर्माण ठेक्का तोडी पुनः ठेक्का गरी काम सम्पन्न गर्दा सरकारलाई खुद दायित्व थपिएको रकम अशुली बाँकि
46 1841 बिश्वनाथ प्रसाद जयसवाल कलैया ८, बारा जोगिन्द्र प्रसाद जयसवाल/ ससद सचिवालय 15602.1 15602.12 31204.22 रा.पं.स. हुँदा लिएको पेश्की फछ्रर्यौट बाँकि
47 1827 जय प्रकाश घोरे ४ , पर्सा उतीम सहानी/ रा प सचिवालय 10287.1 10287.12 20574.22 रा.पं.स. हुँदा लिएको पेश्की फछ्रर्यौट बाँकि
48 1815 प्रकाश बहादुर सिह काडा ८, बाजुरा बिर बहादुर/देबी प्रसाद राष्ट्रीय पचायत 30232.5 30232.5 60465 रा.पं.स. हुँदा लिएको पेश्की फछ्रर्यौट बाँकि
49 1807 बिष्णुलाल श्रेष्ठ का म पा ३ त्रिपुरेह्वर रण बहादुर श्रेष्ठ/देब नारायण श्रेष्ठ खानी तथा भुगर्भ बिभाग 75000 0 75000 छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विदेश अध्यन गइ अध्यन पश्चात खानि तथा भूगर्व विभाग छात्रवृत्ति ऐन बमोजिम सेवा नगरेकोले अशुल गर्न बाँकि
50 1808 सुश्री रम्भा चित्रकार का‍मपा २७ रामशाहपथ भक्त बहादुर चित्रकार/टेक बहादुर चित्रकार खानी तथा भुगर्भ बिभाग 125000 0 125000 छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विदेश अध्यन गइ अध्यन पश्चात खानि तथा भूगर्व विभाग छात्रवृत्ति ऐन बमोजिम सेवा नगरेकोले अशुल गर्न बाँकि
51 1809 राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ बीरगज अलखिया रोड राम बहादुर श्रेष्ठ/पुर्ण बहादुर श्रेष्ठ खानी तथा भुगर्भ बिभाग 100000 0 100000 छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विदेश अध्यन गइ अध्यन पश्चात खानि तथा भूगर्व विभाग छात्रवृत्ति ऐन बमोजिम सेवा नगरेकोले अशुल गर्न बाँकि
52 1796 सजय कुमार थापा चौलाही २, लमही श्यामसुन्दर थापा/बहादुर सिह थापामगर को ले नि का कालीकोट 62000 62000 124000 नापि गोश्वारा रुकुममा कार्यरत हुँदा कर्मचारीको तलव भत्ता दोहोरो लेखेको तथा बिल भरपाई बेगर ज्यामि ज्याला हिनामिना
53 1795 कान्ती देबी कलवारनी बीरगज १२ , पर्सा राम सेबक साह/सुनर साह 237000 237000 474000 २०५०/१२/०५ मा जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरबाट राशन वितरणा गर्न लिएको पेश्की रु.२३७००।०० र सो को ब्याज समेत अशुल गर्न बाँकि
54 1794 भरत बहादुर खडका फत्तेपुर ४ , सप्तरी खुवा बहादुर/लाल बहादुर को ले नि का सप्तरी 2550 2550 5100 को.ले.नि.का. सप्तरीको लेखापाल पदमा हुँदा आ.ब. २०५१/५२ को पेश्की बेरुजु
55 1778 मदन कुमार कलवार बीरगज १२, पर्सा लखनलाल/रामनारायण 131009 88281.47 219290.47 रासन ठेक्का तोडेबापत लेखापरिक्षणबाट औल्याईएको बेरुजु
56 1771 कृष्ण प्रसाद उप्रेती नाम्दु १, दोलखा लीलानाथ/जगन्नाथ ससद सचिवालय 52892 0 52892 पेश्कि बेरुजु
57 1738 भोगेन्द्र झा मतसरी ४ , रौतहट शुसिलदेब झा/सुन्दरदेब झा को ले नि का उदयपुर 990 990 1980 पेश्कि बेरुजु
58 1735 मुक्ति नाथ शर्मा चुदी रम्घा , तनहु रुद्र नाथ/गोपी नाथ मुक्ती कुखुरा तथा मत्स्य पालन 38000 38000 76000 स्नातक बेरोजगार ऋणा तथा ब्याज समेत २०५४/०३/३१ सम्मको बाँकि
59 1731 रामजी कुमार श्रेष्ठ मालिका ५ बाग्लुङ डिल्ली कुमार/दुर्गा बहादुर सुष्मा पोल्ट्री फर्म 30000 30000 60000 स्नातक बेरोजगार ऋणा तथा ब्याज समेत २०५४/०३/३१ सम्मको बाँकि
60 1703 शुभ समसेर जबरा / केन्द्रीय सेवा बिभाग 82185.3 0 82185.3 म.ले.प. बेरुजु (निब्र्याजी)२०५४/‍३/३१ सम्मको खुद बाँकि
61 1579 तीर्थ बहादुर कतीला प ३ न‌ कास्की तेज बहादुर कतीला/हितलाल कतीला 20234.3 20234.35 40468.65 रासन ठेक्का तोडेबापत लेखापरिक्षणबाट औल्याईएको बेरुजु
62 1386 काजी थापा मनाङ / 89870 0 89870 इजजात वेगर सामान पैठारी २०५४/०३/३१ सम्मको ब्याज कैद ६ महिना १८ दिन
63 1387 छिमी गुरुङ मनाङ / 81895 0 81895 इजजात वेगर सामान पैठारी २०५४/०३/३१ सम्मको ब्याज कैद ६ महिना १८ दिन