फाराम

बेरुजु फर्स्यौटको टिप्पणी र पत्रको नमुना

कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले आ.. २०५९/६० सम्मको बेरुजुको लगत राखी लगत कट्टा गर्ने निर्णय र अन्य नमुना टिप्पणी तथा पत्रहरुः

सरकारी बाँकीको लगत पठाउदा पेशगर्नुपर्ने अनुसूची १५

यो सरकारी बाँकी रकमको लगत कस्न पठाउदा सम्बन्धित निकायले अनिवार्यरुपमा भर्नुपर्ने अनुसूची १५(नियम ९० को उपनियम 10 र नियम 112 को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) फाराम हो । यो फाराम भरि प्रमाणित गरि नोटमा उल्लेखित कागजात सहितको सक्कल फायल पठाएपछि मात्र सरकारी बाँकी असुल उपरको लागि लगत कायम गरिने छ ।