अन्य सरकारी बाँकी

नेपाल सरकारका कार्यालयहरुले कुनै व्यक्ति/फर्म/संस्थाबाट राजस्व, दण्ड, जरिवाना तथा अन्य सोहि प्रकृतीका सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट असूल उपरको लागि प्रयास गर्दा पनि असुल उपर गर्न नसकी विभिन्न व्यक्ति/फर्म/संस्थाको नाममा यस कार्यालयमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपरको लागि प्राप्त विवरण अनुसार असुल उपरको लागि कायम गरिएको सरकारी बाँकी रकमको लगतको विवरण ।                                                                                                                     (२०७७ माघ मसान्त सम्मको ब्याज समेत)

सि.न. लगत न. जिम्मेवार व्यक्तिको नाम ठेगाना बाबु/बाजेको नाम फर्म/संस्थाको नाम सरकारी बाँकी साँवा ब्याज जम्मा कैफियत