सूचना

सरकारी बाँकी बक्यौता बुझाउन आउने सार्वजनिक सूचना

२०७७/११/०५ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सरकारी बाँकी बक्यौता रकम बुझाउन आउने बारेको सार्वजनिक सूचना ।