सूचना

लिलाम बिक्रि सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना

जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्रि सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना

सरकारी बाँकी बक्यौता बुझाउन आउने सार्वजनिक सूचना

२०७७/११/०५ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सरकारी बाँकी बक्यौता रकम बुझाउन आउने बारेको सार्वजनिक सूचना ।