सरकारी बॉकी

साविकमा तेजारथ अड्डाबाट लिएको ऋण फिर्ता भुक्तानी नगर्ने व्यक्तिहरुको साविकको कौषितोषाखानाबाट यस कार्यालयमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपरको लागि प्राप्त विवरण अनुसार असुल उपरको लागि कायम गरिएको तेजारथ तर्फको सरकारी बाँकी  लगतको विवरण (२०७८ आषाढ मसान्त सम्मको ब्याज समेत) ।

सि.न. लगत न. जिम्मेवार व्यक्तिको नाम ठेगाना बाबु/बाजेको नाम फर्म/संस्थाको नाम सरकारी बाँकी साँवा ब्याज जम्मा कैफियत
1 4673 हरीदाश राइ का जी पुतली सडक हाल पकनाजेाल गाेपाल सिह/भुपाल सिह प्रहरी प्रधान कार्यालय 6481.67 6481.67 12963.34 २०२६/१०/२२ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ९३६०।०० मध्येको सापटि बाँकी
2 7747 लाेक समसेर जबरा का जी डिल्लिबजार इन्द्र समसेर जबरा/श्री ३ बिर समसेर सि एम ओ पालघर डिपाे 6952.8 6952.8 13905.6 २०२१/५/१७ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ११०८८।०० मध्येको सापटि बाँकी
3 5221 राम नारायण सिह प्रचादी माेजा पिपराजली बासुदेब/तर्प सिह केन्द्रिय टेली कम्युनिकेशन 6271.08 6271.08 12542.16 २०२३/३/१० मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ९१८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
4 892 तारा मानन्धर काजी झाेछे गाेबिन्दलाल/न्हुच्छे नारायण ललितपुर अस्पताल 7065.26 7065.26 14130.52 २०२५/११/९ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु १००८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
5 236 मान बहादुर शाह दाङ हाल काठमाण्डाै नर बहादुर/गुमान बहादुर भैरब नाथ गण 9194.7 9194.7 18389.4 २०२६/३/२४ र २०२६/८/१३ मा घर बनाउन बापत सापटि लिएको रु १२६२५।०० मध्येको सापटि बाँकी
6 9629 प्रदुम्न सिह राजपुत काेइलाडी सप्तरी चन्द्र नारायण/गाेकुल प्रसाद अर्थ मत्रालय 6455.21 6455.21 12910.42 २०२६/९/४ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु १३१७६।०० मध्येको सापटि बाँकी
7 8178 दुर्गा लाल श्रेष्ठ डिएसपी राेड नेपालगज सानु लाल/बिष्णुदास बैदेिशक हुलाक 7280 7280 14560 २०२८/५/१३ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ९७८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
8 7032 प्रेम बहादुर सिह जनकपुर धनुषा गणेश बहादुर/रणध्वज सिन्धुली जिल्ला पचायत 5754.27 5754.27 11508.54 २०२२/४/१२ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ९४८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
9 6714 राज बहादुर राइ इलाम पशुपति नगर अडिमर्दन/हर्षमान ग अ प बि अ 5828.82 5828.82 11657.64 २०२२/९/१६ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु २४८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
10 6435 बसन्त कुमार श्रेष्ठ जिल्ला सप्तरी माैजे इन्द्र लाल/कृष्ण लाल सिराहा हेल्थ सेण्टर 7042.86 7042.86 14085.72 २०२६/३/२७ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु १०४६१।०० मध्येको सापटि बाँकी
11 4707 दलमान सिह बस्नेत वडा न ७ चाबिहल हाल पकनाजेाल भक्तमान सिह/डिल्लिमान सिह प्रहरी प्रधान कार्यालय 8385.77 8385.77 16771.54 २०२६/१/२९ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु १७१७६।०० मध्येको सापटि बाँकी
12 2596 पदम कुमार राइ पुर्ब ४ न भाेजपुर श्रीपाल/किताबध्वज त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल 8926.72 8926.72 17853.44 २०२७/१/२७ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ११४७२।०० मध्येको सापटि बाँकी
13 3510 इन्द्र बहादुर खत्री ल पु झरुवारासी खडग बहादुर/बिर बहादुर गणेश दल गण 6918.81 6918.81 13837.62 २०२३/११/९ मा घर किन्न बापत सापटी लिएको रु. ११०४६।०० मध्येको सापटी बाँकी