परिपत्र

सरकारी बाँकी असुल उपर सम्बन्धमा ।

सरकारी बाँकीको लगत भएका व्यक्ति/फर्म/कम्पनीको विवरण यसै साथ अपलोड गरिएको छ । उक्त विवरणमा उल्लेखित  व्यक्ति/फर्म/कम्पनीले कुनै पनि सार्वजनिक निकायबाट कुनै पनि किसिमको रकम भुक्तानी पाउने भएमा सरकारी बाँकी रकम कट्टा गरेर सरकारी बाँकी रकम असुल उपरमा सहयोग गर्नु गराउनु हुन  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति २०७७/११/११ को निर्णयानुसार सबै निकायमा अनुरोध छ ।