नागरिक वडापत्र

 

नेपाल सरकार

  अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय

नागरिक वडापत्र (Citizen Charter)

सि.नं

कार्यालयको कामको विवरण

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

लाग्ने समय

लाग्ने शुल्क

जिम्मेवार शाखा

गुनासो  सुन्ने आधिकारी

कैफियत

1.  

सरकारी बाँकि रकमको लगत कस्ने

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ११२ बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयको लेखाउत्तरदायी अधिकृत स्तरीय निर्णय सहित अनुसूची १५ प्रमाणित गरी सम्बन्धित निकायबाट भए गरेको काम कारबाहीको कागजात सहितको सक्कल फाइल

७ दिन

नलाग्ने

लगत शाखा

कार्यालय प्रमुख

 

2.  

लगत कसिएको व्यक्ति वा संस्थालाई सो सम्बन्धि जानकारी दिने

लिखित पत्र

3 दिन

नलाग्ने

लगत शाखा

कार्यालय प्रमुख

 

3.  

सरकारी बाँकि रकम असुल उपरको कारबाही गर्ने

सरकारी बाँकीको लागत र सो संग सम्बन्धित कागजात

निरन्तर

नलाग्ने

लगत शाखा

कार्यालय प्रमुख

 

4.  

सरकारी बाँकी रकम बुझि लिने

निबेदन सहित रा.बा.बैंकमा रहेको राजस्व खाता न. 1000200010000 राजस्व शिर्षक नं. 15111 बेरुजुमा यस कार्यालयको कोड नं. 305013503 उल्लेख गरी रकम जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर

3 दिन

नलाग्ने

लगत शाखा

कार्यालय प्रमुख

 

5.  

रोक्का राखेको धितो तथा बैक खाता फुकुवा गर्ने

सरकारी बाँकीको लगत कट्टाको निर्णय र सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संस्थाको निवेदन ।

3 दिन

नलाग्ने

लगत शाखा

कार्यालय प्रमुख

 

6.  

आ.ब. २०५९/०६० सम्मको बेरुजुको लगत कट्टा गर्ने

सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा अधिकार प्राप्त निकायको प्रमुखले फर्छ्यौट गरेको प्रमाण र तोकिएको ढाँचा अनुसारको कागजात

प्रकृया पुराभई आएकोमा लगत भिडेको 7 दिन

नलाग्ने

बेरुजु शाखा

कार्यालय प्रमुख

 

7.  

बेरुजु फर्छ्यौट समितिमा पेश हुने फाइल दर्ता गर्ने

बेरुजुसँग सम्बन्धित व्यहोरा सम्बोधन गर्ने प्रमाण सहितको सक्कल फाइल

बेरुजु फर्छ्यौट समिति गठन भएपछि तोकेको समयमा

 

8.  

बार्षिक रुपमा कुमारी पुजा गर्ने

----------------------------------

प्रत्येक बर्ष भाद्र शुल्क पक्षको अवधिमा

नलाग्ने

प्रशासन शाखा

कार्यालय प्रमुख

 

कार्यालयको वेवसाईटः www.kumarichowk.gov.np ईमेलः info@kumarichowk.gov.np टेलिफोन नं. ०१-५३29337, ५३४०७४९