तेजारथ

साविकमा तेजारथ अड्डाबाट लिएको ऋण फिर्ता भुक्तानी नगर्ने व्यक्तिहरुको साविकको कौषितोषाखानाबाट यस कार्यालयमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपरको लागि प्राप्त विवरण अनुसार असुल उपरको लागि कायम गरिएको तेजारथ तर्फको सरकारी बाँकी  लगतको विवरण (२०७८ कार्तिक मसान्त सम्मको ब्याज समेत) ।

सि.न. लगत न. जिम्मेवार व्यक्तिको नाम ठेगाना बाबु/बाजेको नाम फर्म/संस्थाको नाम सरकारी बाँकी साँवा ब्याज जम्मा कैफियत
1 4673 हरीदाश राइ का जी पुतली सडक हाल पकनाजेाल गाेपाल सिह/भुपाल सिह प्रहरी प्रधान कार्यालय 6481.67 6481.67 12963.34 २०२६/१०/२२ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ९३६०।०० मध्येको सापटि बाँकी
2 7747 लाेक समसेर जबरा का जी डिल्लिबजार इन्द्र समसेर जबरा/श्री ३ बिर समसेर सि एम ओ पालघर डिपाे 6952.8 6952.8 13905.6 २०२१/५/१७ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ११०८८।०० मध्येको सापटि बाँकी
3 5221 राम नारायण सिह प्रचादी माेजा पिपराजली बासुदेब/तर्प सिह केन्द्रिय टेली कम्युनिकेशन 6271.08 6271.08 12542.16 २०२३/३/१० मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ९१८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
4 892 तारा मानन्धर काजी झाेछे गाेबिन्दलाल/न्हुच्छे नारायण ललितपुर अस्पताल 7065.26 7065.26 14130.52 २०२५/११/९ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु १००८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
5 236 मान बहादुर शाह दाङ हाल काठमाण्डाै नर बहादुर/गुमान बहादुर भैरब नाथ गण 9194.7 9194.7 18389.4 २०२६/३/२४ र २०२६/८/१३ मा घर बनाउन बापत सापटि लिएको रु १२६२५।०० मध्येको सापटि बाँकी
6 9629 प्रदुम्न सिह राजपुत काेइलाडी सप्तरी चन्द्र नारायण/गाेकुल प्रसाद अर्थ मत्रालय 6455.21 6455.21 12910.42 २०२६/९/४ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु १३१७६।०० मध्येको सापटि बाँकी
7 8178 दुर्गा लाल श्रेष्ठ डिएसपी राेड नेपालगज सानु लाल/बिष्णुदास बैदेिशक हुलाक 7280 7280 14560 २०२८/५/१३ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ९७८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
8 7032 प्रेम बहादुर सिह जनकपुर धनुषा गणेश बहादुर/रणध्वज सिन्धुली जिल्ला पचायत 5754.27 5754.27 11508.54 २०२२/४/१२ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ९४८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
9 6714 राज बहादुर राइ इलाम पशुपति नगर अडिमर्दन/हर्षमान ग अ प बि अ 5828.82 5828.82 11657.64 २०२२/९/१६ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु २४८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
10 6435 बसन्त कुमार श्रेष्ठ जिल्ला सप्तरी माैजे इन्द्र लाल/कृष्ण लाल सिराहा हेल्थ सेण्टर 7042.86 7042.86 14085.72 २०२६/३/२७ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु १०४६१।०० मध्येको सापटि बाँकी
11 4707 दलमान सिह बस्नेत वडा न ७ चाबिहल हाल पकनाजेाल भक्तमान सिह/डिल्लिमान सिह प्रहरी प्रधान कार्यालय 8385.77 8385.77 16771.54 २०२६/१/२९ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु १७१७६।०० मध्येको सापटि बाँकी
12 2596 पदम कुमार राइ पुर्ब ४ न भाेजपुर श्रीपाल/किताबध्वज त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल 8926.72 8926.72 17853.44 २०२७/१/२७ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ११४७२।०० मध्येको सापटि बाँकी
13 3510 इन्द्र बहादुर खत्री ल पु झरुवारासी खडग बहादुर/बिर बहादुर गणेश दल गण 6918.81 6918.81 13837.62 २०२३/११/९ मा घर किन्न बापत सापटी लिएको रु. ११०४६।०० मध्येको सापटी बाँकी

घरेलु

साविकमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट विभिन्न पेशा व्यावसाय संचालनको लागि लिएको ऋण फिर्ता भुक्तानी नगर्ने व्यक्तिहरुको साविकको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट यस कार्यालयमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपरको लागि प्राप्त विवरण अनुसार असुल उपरको लागि कायम गरिएको सरकारी बाँकी लगतको विवरण (२०७८ कार्तिक मसान्त सम्मको ब्याज समेत) ।

सि.न. लगत न. जिम्मेवार व्यक्तिको नाम ठेगाना बाबु/बाजेको नाम फर्म/संस्थाको नाम सरकारी बाँकी साँवा ब्याज जम्मा कैफियत
1 10092 पटना बहादुर घले बाक्सिला खोटाङ कपाल सिह घले/बीरमान घले 3771.84 3500 7271.84 राडी पाखि उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३३/३/६ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
2 10094 बीर बहादुर तामाङ हेटौडा ९ रत्न बहादुर तामाङ/शेर बहादुर तामाङ 2727.82 2568 5295.82 घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
3 10169 बिजयकृष्ण शिल्पकार भार्वाचोटोल भक्तपुर रामकृष्ण/बुद्धिमान 11351.4 2615.82 13967.22 काष्ठ उद्योग सञ्चालर्न गर्नको लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
4 10242 काजीराम थिङ मकवानपुर राकसिराङ ८ धन बहादुर थिङ/एट सिह थिङ 4131.92 2737.75 6869.67 सुती कपडा बुनाई उधोग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिबाट २०३५/०१/२९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
5 10246 काशीराम तामाङ बुङताङ ३ , नुवाकोट नुर्बु तामाङ/बिसु तामाङ 5483.52 3656.72 9140.24 सिलाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/०३/०८ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
6 10272 बृषध्वज राइ दुमेकोल ५ खोटाङ अटल सिह राइ/चन्दंमान राइ 6038.38 4000 10038.38 घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३३/०३/२९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
7 10330 रेम बहादुर लामा बुङताङ नुवाकोट सतल सिह तामाङ/बिसु तामाङ 5673.36 3956.72 9630.08 सुति कपडा बुनाई उद्योग का लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/०३/११ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
8 1339 धनिराम मुल देबराम सार्की खलगा १ हाल दशरथचन्द १ बैतडी / 2913.08 2774.11 5687.19 घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
9 10439 निर्मला चित्रकार ललितपुर १२ जुद्धलाल/माेह लाल 9220.84 2900 12120.84 होजियारी उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०३/१९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
10 10437 लिला देबी श्रेष्ठ ज्याबहाल ५, काठमाण्डौ कृष्णलाल/नन्दलाल 8409.34 2900 11309.34 होजियारी उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०३/१६ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
11 10436 राम भक्त दमाइ कलकी ४ काठमाण्डौ काले दमाइ/घैटे दमाइ 2076.77 655.5 2732.27 सिलाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०६/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
12 10435 सुर्य बहादुर तामाङ बुङताङ , नुवाकोट भवान सिह/आशा तामाङ 3596.2 1149.9 4746.1 सुति बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/०३/०८ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
13 10434 इन्द्रलक्ष्मि रजितकार दधिकोट ७ ,भक्तपुर कृष्णराम/गणेश बहादुर 2740.4 890 3630.4 सुति उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०५/०९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
14 10433 मिश्रिनानी श्रेष्ठ का म पा २९ काजीलाल/भक्तलाल 5088.36 2000 7088.36 होजियारी उधोग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिबाट २०३३/०१/१६ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
15 10431 ठुलो बीर बहादुर राइ रामाटे नुवाकोट बुद्धीमान/हस्त बहादुर 3497.89 1173.57 4671.46 सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०९/२६ र २०३४/११/०५ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
16 10430 बद्रीमैया लामिछाने नगरकोट १ , भक्तपुर शेर बहादुर लामिछाने/नारद दत्त लामिछाने 891.06 312 1203.06 सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/११/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकिसुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/१०/२५ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
17 10429 मिन कुमारी लामिछाने नगरकोट १ , भक्तपुर भरत लामिछाने/कृष्णहरी लामिछाने 1474.45 468 1942.45 सुति कपडा बुनाई उधोग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिबाट २०३५/११/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
18 10428 लालीगुरास राइ रातमाटे, नुवाकोट निर बहादुर राइ/भिमलु राइ 997.37 573.57 1570.94 सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/१०/२५ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
19 10427 सानुमैया बास्तोला नगरकोट १ , भक्तपुर हरि प्रसाद बास्तोला/धर्मनन्द बास्तोला 1504.45 468 1972.45 सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/११/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
20 10426 सोमलाल श्रेष्ठ देबीघाट, नुवाकोट मोहनलाल/शिबलाल 2435.57 1325.68 3761.25 घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
21 10425 आइते तामाङ देउराली ९ नुवाकोट आइिसिह तामाङ/गर्ब सिह तामाङ 1785.35 1453.7 3239.05 सुति कपडा बुनाई उधोग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिबाट २०३६/०४/१० मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
22 10422 उजेली डगोल भैरबी २ नुवाकोट ठुलो डगोल/दुर्गादास 4127.94 1348.75 5476.69 कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३६/०१/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
23 10421 रजनी शाही भैरबी २ नुवाकोट बहादुर/प्रताप बहादुर 4135.34 1332.88 5468.22 सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३६/०१/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
24 10420 मिरा शर्मा पाैडेल का‍म‍पा २२ डिल्लीबजार माधब प्रसाद/धनन्जय पाध्या 10280.1 4750 15030.1 सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/१०/०३ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
25 10417 ज्ञानुमैया लामा ककनी ५ नुवाकोट बुद्धीरत्न तामाङ/पद्मरत्न तामाङ 4060.33 1913.73 5974.06 घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋणा बाँकि
26 10388 धनसिह दमाइ ( काशीराम ) दशौदी ९ , जुम्ला जसीराम दमाइ/जयसुर दमाइ 3265.95 2000 5265.95 सिलाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३२/०२/२९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
27 10350 ठुलो कामी तामाङ बोकेढुगा नुवाकोट कालु तामाङ/सुमर सिह 6554.35 3861.72 10416.07 सुति कपडा बुनाई उद्योगका लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/०८/०५ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
28 10270 लबहाङ राइ बाना २ स‌खुवासभा गौरीमान/पुलमान 16755.3 8925 25680.3 गौरी शंकर ढिकी घट्टा उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३३/०२/०५ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
29 10255 महेश सिह थापा मगर भवानीपुर ६ बारा अमर बहादुर थापा मगर/शत्रुघ्न थापा मगर 21182.8 10000 31182.8 फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३२/११/२४ र २०३२/१२/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
30 10236 प्रल्हाद शर्मा सखुवासभा ,चैनपुर पुर्णानन्द/दाताराम 19245.5 18000 37245.5 शर्मा एणड श्रेष्ठ कपडा उधोग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिबाट २०३३/०४/१६ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
31 10229 रन्जना चालिसे कामपा ३३ ज्ञानेश्वर लिलाराम/रिद्धीलाल 3263.08 2000 5263.08 होजियारी उधोग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिबाट २०३४/१२/०७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
32 10213 गिरिजा भण्डारी का‍म‍पा हाडीगाउ गगाराम/पुष्पराम 4644.33 2900 7544.33 होजियारी उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०३/२९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
33 10193 शारदा श्रेष्ठ का जि क्षेत्रपाटी गणेश लाल श्रेष्ठ/जाेगमेहर लाल श्रेष्ठ 3181.78 2695.03 5876.81 २०३४/०३/१७ मा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
34 10116 हर्षध्वज खाती इलाम न पा ४ / 1626.24 1500 3126.24 घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
35 10082 सनकमान श्रेष्ठ ल पु ओमबहाल १०।३४७ पुर्णमान/हर्षदेब 5374.6 925 6299.6 बुनाई उद्योग गर्न खर्च गर्नको लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
36 10059 झमक बहादुर निरौला पन्चकन्या ४ तेह्रथुम रामचन्दं निरौला/बखत बहादुर निरौला 7938 0 7938 रङ्गेली फर्निचर एणड वक्स उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
37 10057 रामकृष्ण साखकर्मी नासमना भक्तपुर १४ बिष्णुलाल/हरिलाल 4302.11 1000 5302.11 टोपी उद्योग स्थापना गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
38 10043 तुतुकाजी श्रेष्ठ उग्रचण्डि ३ काभ्रे बाबुकाजी/कृष्ण लाल 7230.68 2750 9980.68 घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
39 1399 धन बहादुर कुबर दुहुकुटी दार्चुला पुने कुबर/मोहन कुबर 17523.3 16500 34023.3 घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि

बेरुजु

नेपाल सरकारका कार्यालयहरुको स्रेस्ताहरु लेखापरीक्षणका क्रममा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु औल्याएको रकम र प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट असूल उपरको लागि प्रयास गर्दा पनि असुल उपर गर्न नसकी विभिन्न व्यक्ति/फर्म/संस्थाको नाममा यस कार्यालयमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपरको लागि प्राप्त विवरण अनुसार असुल उपरको लागि कायम गरिएको सरकारी बाँकी लगतको विवरण (२०७८ कार्तिक मसान्त सम्मको ब्याज समेत) ।

सि.न. लगत न. जिम्मेवार व्यक्तिको नाम ठेगाना बाबु/बाजेको नाम फर्म/संस्थाको नाम सरकारी बाँकी साँवा ब्याज जम्मा कैफियत
1 1907 राकेश बाधवा भारत / नेपाल रिक्रीयसन सेन्टर प्रा ली 535034000 299618999.47 834652999.47 क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
2 1919 राधा कृष्ण कार्की चाल्नाखेल ५, काठमाण्डौ गणेश बहादुर कार्की/लाल बहादुर कार्की विटी/धर्मेन्द्र/टौदह जे.भी 8326510 2746148.11 11072658.11 सडक डिभिजन सुर्खेतको ठेक्का नं २-२०६९/७० को सम्झौता बमोजिम निर्माणा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले नियमानुसार ठेक्का तोडि क्षतिपुर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझउनुपर्ने रकम र पेश्कि बाँकी बापतको रकम असुल गर्ने भनि लेखापरिक्षणबाट औँल्याईएको बेरुजु
3 1918 राधाकृष्ण कार्की वडा न ५ खहरेखोला, चाल्नाखेल , टौदह, काठमाडौ गणेश बहादुर कार्की/लाल बहादुर कार्की विटी/धर्मेन्द्र/टौदह जे.भी 8030960 2486177.25 10517137.25 सडक डिभिजन सुर्खेतको ठेक्का नं १-२०६९/७० को सम्झौता बमोजिम निर्माणा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले नियमानुसार ठेक्का तोडि क्षतिपुर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझउनुपर्ने रकम र पेश्कि बाँकी बापतको रकम असुल गर्ने भनि लेखापरिक्षणबाट औँल्याईएको बेरुजु
4 1906 राधेश्याम सराफ नक्साल, काठमाण्डौ दुर्गादत्त/गोधन दास होटल याक एण्ड यती प्रा ली 118750000 66500000 185250000 क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
5 1908 सुरेन्द्र बहादुर सिह महाकाली ६ , कचनपुर लाल बहादुर सिह/ ह्यापी आवर प्रा लि 69327500 38823400 108150900 क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
6 1909 पियुष बहादुर अमात्य पाेखरा १५ छिने डाडा कृष्ण बहादुर अमात्य/चन्द्र बहादुर अमात्य दि फुलवारी ली पोखरा 246664000 138132109.92 384796109.92 क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
7 1910 Texana Resources Company 2325 Finney Vallet Taxas 77471 USA / Texana Resources Company 107138000 51426232.11 158564232.11 आ.ब. २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको भू-वहाल कर बापतको म.ले.प. बेरुजु
8 1911 Emirates Associated Business Group P O Box 45662, Abu Dhabi,UAE / Emirates Associated Business Group 21625900 10380409.19 32006309.19 आ.ब. २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको भू-वहाल कर बापतको म.ले.प. बेरुजु
9 1912 BBB Champions Oil CO 13002Mission Valleg Dr,Houston,Tx77069, USA / BBB Champions Oil CO 11806000 5666901.41 17472901.41 आ.ब. २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको भू-वहाल कर बापतको म.ले.प. बेरुजु
10 1913 सुनिल कार्की पालुङ्ग ४ मकवानपुर बिदुर कार्की/चन्द्र बहादुर कार्की लोकप्रिय निर्माण सेवा 3194120 1485046.81 4679166.81 मध्य पहाडी लोकमार्ग तुल्सीपुर ( दाङ सडक खणडको ठेक्का संझौता अनुसार काम नसकि बिचैमा काम छोडी फर्कि नआएको भनि लेखापरिक्षणबाट म.ले..प. द्वारा औँल्याईएको बेरुजु
11 1914 प्रदिपमान प्रधान का म पा २० मरुटोल अक्षतमान प्रधान/देबमान प्रधान हिटको प्रा ली 2377390 0 2377390 आ.ब. २०५४/५५ मा परकुशन ड्रिलिङ रिङ मेसिन २ थान सप्लाई गर्ने ठेक्का संझौता अनुसार ६०% रकम सिपमेन्ट भएपछि फिल्ड परिक्षणा गरी सामानको गुणास्तर उपयुक्त नभएकोले लेखापरिक्षणबाट म.ले..प. द्वारा औँल्याईएको बेरुजु
12 1915 लक्ष्मी बस्नेत कार्की मुलपानी ८ , काठमाण्डौ लोकध्वज बस्नेत/मकरध्वज बस्नेत खोम/यरुष जे.भी. 7683890 0 7683890 गोटिखेल स्वास्थ्य चौकि भवन निर्माणा का लागि भएको सम्झौता बमोजिम निर्माणा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले नियमानुसार ठेक्का तोडि अन्य प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्दा क्षतिपुर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझउनुपर्ने भनि लेखापरिक्षणबाट औँल्याईएको बेरुजु
13 1916 सुशिल कार्की पालुङ्ग ४ मकवानपुर किशोर कार्की/चन्द्र बहादुर कार्की लोकप्रिय निर्माण सेवा 12811100 0 12811100 पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग आयोजना पूर्वी खणडको ठेक्का नं. MHWH/WS/Bridge-09/067-68 को सम्झौता बमोजिम निर्माणा कार्य सम्पन्न नगरेकोले उक्त ठेक्का अन्त्य गरी क्षतिपुर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझउनुपर्ने भनि लेखापरिक्षणबाट औँल्याईएको आ.ब. २०७१/७२ को हर्जना बापतको बेरुजु
14 1885 ज्ञान बहादुर लामा काठमाण्डाै , बानेश्वर सुकराम लामा/गगाराम सिह दाप्चा निर्माण सेवा 1446450 1446447.95 2892897.95 भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षण हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
15 1902 निमा लामा शेर्पा बौद्ध ६ , काठमाण्डौ पासाङ गेल्जे लामा/मगले लामा लामा बिल्डर्स कम्पनी प्रा ली 7342450 5966492.45 13308942.45 सडक सञ्जाल विकास आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित हिले,बसन्तपूर मुडे, चैनपूर खाँदवारी सडक योजनाको आ.ब. २०६९/७० को श्र्रेस्ता लेखापरिक्षण भई म.ले.प. द्वारा औँल्याईएको बेरुजु
16 1897 सरोज रेग्मी ललितपुर ३ कल्याण नाथ रेग्मी/भैरब नाथ रेग्मी बोखिम/हिराचन जे.भी. 647668 553800.50 1201468.5 सडक सञ्जाल विकास आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित हिले,बसन्तपूर मुडे, चैनपूर खाँदवारी सडक योजनाको आ.ब.२०६९/७० को श्र्रेस्ता लेखापरिक्षण भई म.ले.प. द्वारा औँल्याईएको बेरुजु
17 1896 उत्तम बहादुर सिह सहाडवा ४ महोत्तरी मोहन बहादुर सिह/राम बहादुर सिह कृषि अनुसन्धान परीषद 564110 564109.6 1128219.6 कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तरगत राष्ट्रिय गाई भैसी कार्यक्रम खुमलटार,ललितपुरमा कार्यरत रहँदा कार्यक्रमको रकम बैङ्क खाताबाट झिकि हिनामिना गरी मस्यौट गरेको रकम र रा. मकैबालि अनुसन्धान कार्यक्रमबाट लिएको पेश्कि रकम फछ्यौट नगरेको हुँदा कायम भएको बेरुजु
18 1894 एकबर मिया बनोली ५ सप्तरी नथुनी मिया/धुधरी मिया 395750 395750 791500 जि. वन कार्यालय उदयपुरमा तेजपात संकलन तथा निकासी गर्न आ.ब.२०५५/५६ को ठेक्का सैझौता बमोजिमको बुझाउन बाँकि किस्ता रकम आ.ब. २०५५/५६ को लेखापरिक्षणबाट औल्याईएको बेरुजु
19 1893 महेन्द्र बिक्रम शाह धुलिखेल १ काभ्रे शेष कुमार शाही/डम्बर कुमार शाह समग्र बिकास प्रतिष्ठान धुलिखेल 227400 227400 454800 समग्र विकास प्रतिष्ठान धुलिखेलमा तत्कालिन अध्यक्ष पदमा कार्यरत रहँदा नगर निर्वाचन २०६२ मा मतादाता जागरणा कार्यक्रम सञ्चालानार्थ जि.वि.स. काभ्रेबाट गैर कानुनी रुपमा रु. २२७४००/-( बुझिलिएकाले अ.दु.अ.आ. द्वारा २०६६/०९/१८ मा निजबाट अशुल गर्ने भनि निर्णाय भै अशुल उपर गर्नुपर्ने सरकारी बाँकि
20 1892 टिपरानी लिम्बु सम्बु ३ तेह्रथुम अम्बर बहादुर/कुबेर सिह 1020830 1020834 2041664 आ.ब. २०६३/६४ मा सडकमा परेको जग्गाको मुआब्जा बापत रकम भुक्तानी लिँदा मोहिले जग्गनको एकतिहाई अंह मात्र पाउने हुँदा बढि भुक्तानी लिएको १०२०८३४/- मोहि बाटै अशुल उपर गर्ने भनि म.ले.प. द्वारा औँल्याईएको लेखापरिक्षणा बेरुजु
21 1890 नन्दु कृष्ण श्रेष्ठ भैसे १ मकवानपुर सानुकाजी श्रेष्ठ/आसामरु एन एण्ड एन एस कन्ट्क्सन 1283730 1283730.22 2567460.22 भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षण हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
22 1888 यादबराज जोशी बिराटनगर ३ मोरङ माधबराज जोशी/गोबिन्दराज जोशी प्रगती निर्माण सेवा 290510 290509.75 581019.75 भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब.२०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षणा हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
23 1887 धर्म लाल तामाङ बानेश्वर, काठमाण्डौ पन्चलाल तामाङ/जमान सिह तामाङ धर्म एस निर्माण सेवा 1548600 1548596.97 3097196.97 भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षणा हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
24 1886 मोहन बहादुर खत्री छितापोखरी ३, खोटाङ हस बहादुर खत्री/जमान सिह खत्री राम्चे सिद्ध निर्माण सेवा 195649 195649.48 391298.48 भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षण हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
25 1884 हरिबश बर्तौला हेटौडा २, मकवानपुर काम्तु बर्तौला/देब नारायण बर्तौला बिन्ध्याचल निर्माण सेवा 185180 185180.24 370360.24 भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षण हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
26 1882 कृष्ण प्रसाद कुर्मी पोखिरया ३, पर्सा महन्त राउत कुर्मी/गोबर्धन राउत कुर्मी 70351 70351 140702 पोखरिया नमुना गा.वि.स. बाट तरकारी बजार, माछापोखरी र बस बिसौनी समेत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिईएकोमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकाले लेखापरिक्षण बाट कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (अ.दु.अ.आ. र नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णाय भै)
27 1881 प्रभु प्रसाद पोखिरया ३, पर्सा शिब नारायणसाह तुरहा/सुर्य साह तुरहा 6500 6500 13000 पोखरिया नमुना गा.वि.स. बाट तरकारी बजार, माछापोखरी र बस बिसौनी समेत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिईएकोमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकाले लेखापरिक्षण बाट कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (अ.दु.अ.आ. र नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णाय भै)
28 1880 महेन्द्र राउत कुर्मी पोखिरया ३, पर्सा रामनन् राउत कुर्मी/रामधनी राउत कुर्मी 33500 33500 67000 पोखरिया नमुना गा.वि.स. बाट तरकारी बजार, माछापोखरी र बस बिसौनी समेत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिईएकोमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकाले लेखापरिक्षणा बाट कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (अ.दु.अ.आ. र नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णाय भै)
29 1869 मनोज कुमार थापा कालभैरब , दैलेख कृष्ण बहादुर थापा/पदम बहादुर थापा सशस्त्र प्रहरी बल 30285 30285 60570 ससस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यलयमा कार्यरत हुदा आ.व. २०५९/६० मा लिएको पेश्कि रकम रु ३०२८५/- र हाल सम्मको व्याज समेत असुल हुन बाकि
30 1879 बिन्देश्वरी प्रसाद सहनी पोखिरया ५, पर्सा राम बेलास सहनी/मसी सहनी 298868 298868 597736 पोखरिया नमुना गा.वि.स. बाट तरकारी बजार, माछापोखरी र बस बिसौनी समेत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिईएकोमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकाले लेखापरिक्षणा बाट कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (अ.दु.अ.आ. र नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णाय भै)
31 1878 खडग बहादुर रेग्मी गुमी २, सुर्खेत बल बहादुर रेग्मी/पहलसिह रेग्मी गृहस्थाश्रम केन्द्र जाजरकोट 5170890 5170892 10341782 गृहस्थाश्रम केन्द्र जाजरकोटको अध्यक्ष रहँदा गरिवी निवारणा कोषतर्फको रु ५१७०८९२/- रकम हिनामिना गरेकाले असुल उपर गर्नुपर्ने सरकारी बाकिँ
32 1877 शेर बहादुर खड्का हेमन्तबाडा ३, बझाङ मनी खड्का/जगी खड्का कण्ठ रोग नियन्त्रण आयोजना कालीकोट 176416 176416.15 352832.15 साँल्ट टेडिङ कर्पोरेसन लि. अन्तर्गत कठरोग नियन्त्रणा आयोजना कालिकोटमा जु सहायक पदमा कार्यरत हुदा लिएको पेश्कि फछ्र्यौट नगरेकाले असुल उपर गर्नु पर्ने पेश्कि बेरुजु
33 1876 लाल बहादुर रोक्का चैनपुर ७ , बझाङ जगी रोक्का/इन्द्रमान रोक्का कण्ठरोग नियन्त्रण आयोजना जुम्ला 239584 239584.12 479168.12 साँल्ट टेडिङ कर्पोरेसन लि. अन्तर्गत कठरोग नियन्त्रणा आयोजना जुम्लामा सहायक पदमा कार्यरत हुदा लिएको पेश्कि फछ्र्यौट नगरेकाले असुल उपर गर्नु पर्ने पेश्कि बेरुजु
34 1874 काली प्रसाद खनाल दुलारी ५, मोरङ हरी प्रसाद खनाल/शिब निधी खनाल स्वास्थ सेवा बिभाग 1232050 1232049 2464099 स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत रहदा पटक पटक गरि रु १२३२०४९/- पेश्कि लिइ फछ्र्यौट नगरेकाले असुल उपर गर्नु पर्ने पेश्कि बेरुजु
35 1872 तेज बहादुर गुरुङ आारुखर्क ८, स्याङजा पदम बहादुर/आस बहादुर सशस्त्र प्रहरी बल 502850 0 502850 भु.पु.का.मु.स.प्र.उ हुदा २०६०/०२/१५ मा तिन वर्षे अध्ययन विदा स्विकृत गरि अध्ययन पश्चात पाचँ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्नेमा सो नगरि २०६३/१०/२० देखि गैर हाजिरि भएकाले उक्त अवधिमा खाइपाइ आएको तलब भत्ता रु ५०२८५०/- रकम असुल गर्न बाकि
36 1871 जितेन्द्र कुमार चौधरी मटीहानी ७, महोत्तरी सुर्य चौधरी/झौली चौधरी बि के कन्ट्रक्सन 97698 97697.98 195395.98 २०५२/०९/१८ मा सम्झौता भए बमोजिम विजुलि जडान कार्य सम्पन्न नगरि विचमा नै काम छोडेको हुदा निज ठेकेदारबाट असुल उपर गर्नु पर्ने रकम
37 1870 ज्वालाराम सैजु का‍मपा ३२ घट्टेकुलो पुर्ण बहादुर/धन बहादुर जे आर सैजु इण्टरप्राइजेज 191000 191000 382000 जे.आर. सैजु इन्टरप्राइजेजको नामबाट निजामति किताबखानको लागि आ.ब. २०५३/५४ मा फाइलिङ क्याविनेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि काम ठेक्का सर्त बमोजिम नगरेको कारण बाट कायम भएको बेरुजु रकम रु १९१०००/- र सो को हाल सम्मको व्याज समेत असुल हुन बाकि
38 1864 श्याम कुमार आचार्य खैरा ९ , प्युठान खुबीराम आचार्य/ठाकुर प्रसाद आचार्य सशस्त्र प्रहरी बल 30000 30000 60000 ससस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यलयमा कार्यरत हुदा आ.व.२०५९/६० मा लिएको पेश्कि रकम रु ३००००/- हाल सम्मको व्याज समेत असुल हुन बाकि
39 1863 बिष्णु तिमल्सिना भरतपुर ११, चितवन बाबुराम तिमल्सिना/बुद्धीसागर तिमल्सिना सर्बोदय प्रिन्टर्स प्रा ली 346047 346047 692094 आ.व. २०५८/५९ मा गृह मन्त्रालयमा मतदाता परिचयपत्र छपाई गरेबापत बढि भुक्तानी लिई रु ३४६०४७/- बुझाउन बाकी भएको र उक्त रकम नबुझाएकोले अशुल गर्नु पर्ने सरकारी बाकी र सो को हाल सम्मको व्याज समेत
40 1861 लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बस्तीपुर , सिराहा लोक नाथ आचार्य/यदुनाथ आचार्य उदयपुर सिमेन्ट उद्योग 232159 232159.18 464318.18 जीवन बिमा बापत दोहारो सुविधा लिएकोले अशुल गर्नु पर्ने सरकारी बाकी रु २३२१५९/- र हाल सम्मको व्याज समेत
41 1858 सुरेन्द्र मिश्र मैना कडेरी १ सप्तरी मुक्तिनाथ मिश्र/जगन्नाथ मिश्र 1186760 0 1186760 रासन ठेक्का तोडेबापत लेखापरिक्षणबाट औल्याईएको बेरुजु
42 1856 आर डि टटल,सुश्री केटसरिन सीम्हनाके ताहाचल काठमाण्डौ / नेपाल रिक्रिएशन सेन्टर 595496 595496.5 1190992.5 नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रा.लि. को नाममा रहेको सरकारी बाकी रु.९२००४९६।५० र सोको मिति २०५४/०३/०९ देखि हालसम्मको व्याज मध्ये रु १७२१००००/- असुल भै अरु बाँकी
43 1852 रोशन कुमार लामा पिपरा ३ सिमरा , बारा कृष्ण कुमार/चक्र बहादुर लामा कन्ट्रक्सन लि 5182640 5182644 10365284 ठेक्का संझौता बमोजिम किस्ता रकम संझौता म्याद भित्र नबुझाएकोले जमानत बापत राखेको धरौटी बाट अशुल गरी बाँकि रहेको म.ले.प. बेरुजु
44 1712 यादब सिह रायमाझी भैरबस्थान पाल्पा मुलुक सिह/दल सिह मन्त्रीपरीषद 3748.19 3748.19 7496.38 विकास क्षेत्र निरीक्षणा गर्ने सिलसिलाको पेश्कि बेरुजु २०५४/०३/३१ सम्मको बाँकि
45 1851 बिमला देबी शर्मा बीरगज उप न पा ७ , पर्सा मोहनलाल/पति मुरलीधर खानी तथा भुगर्भ बिभाग 279750 0 279750 खानि नविकरण दस्तुर बापतको राजश्व खानि तथा भूगर्व विभागलाई नबुझाएको
46 1850 निमा ग्याल्जेन लामा फाप्लु सल्लेरी २, सोलुखोम्बु पासाङ ग्याल्जेन लामा/आङ दोर्जे लामा खुम्बु कन्ट्क्सन क प्रा ली 43060500 0 43060500 बागमति क्षेत्र ढल निर्माण समितिबाट टनेल निर्माण ठेक्का तोडी पुनः ठेक्का गरी काम सम्पन्न गर्दा सरकारलाई खुद दायित्व थपिएको रकम अशुली बाँकि
47 1841 बिश्वनाथ प्रसाद जयसवाल कलैया ८, बारा जोगिन्द्र प्रसाद जयसवाल/ ससद सचिवालय 15602.1 15602.12 31204.22 रा.पं.स. हुँदा लिएको पेश्की फछ्रर्यौट बाँकि
48 1827 जय प्रकाश घोरे ४ , पर्सा उतीम सहानी/ रा प सचिवालय 10287.1 10287.12 20574.22 रा.पं.स. हुँदा लिएको पेश्की फछ्रर्यौट बाँकि
49 1815 प्रकाश बहादुर सिह काडा ८, बाजुरा बिर बहादुर/देबी प्रसाद राष्ट्रीय पचायत 30232.5 30232.5 60465 रा.पं.स. हुँदा लिएको पेश्की फछ्रर्यौट बाँकि
50 1807 बिष्णुलाल श्रेष्ठ का म पा ३ त्रिपुरेह्वर रण बहादुर श्रेष्ठ/देब नारायण श्रेष्ठ खानी तथा भुगर्भ बिभाग 75000 0 75000 छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विदेश अध्यन गइ अध्यन पश्चात खानि तथा भूगर्व विभाग छात्रवृत्ति ऐन बमोजिम सेवा नगरेकोले अशुल गर्न बाँकि
51 1808 सुश्री रम्भा चित्रकार का‍मपा २७ रामशाहपथ भक्त बहादुर चित्रकार/टेक बहादुर चित्रकार खानी तथा भुगर्भ बिभाग 125000 0 125000 छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विदेश अध्यन गइ अध्यन पश्चात खानि तथा भूगर्व विभाग छात्रवृत्ति ऐन बमोजिम सेवा नगरेकोले अशुल गर्न बाँकि
52 1809 राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ बीरगज अलखिया रोड राम बहादुर श्रेष्ठ/पुर्ण बहादुर श्रेष्ठ खानी तथा भुगर्भ बिभाग 100000 0 100000 छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विदेश अध्यन गइ अध्यन पश्चात खानि तथा भूगर्व विभाग छात्रवृत्ति ऐन बमोजिम सेवा नगरेकोले अशुल गर्न बाँकि
53 1796 सजय कुमार थापा चौलाही २, लमही श्यामसुन्दर थापा/बहादुर सिह थापामगर को ले नि का कालीकोट 62000 62000 124000 नापि गोश्वारा रुकुममा कार्यरत हुँदा कर्मचारीको तलव भत्ता दोहोरो लेखेको तथा बिल भरपाई बेगर ज्यामि ज्याला हिनामिना
54 1795 कान्ती देबी कलवारनी बीरगज १२ , पर्सा राम सेबक साह/सुनर साह 237000 237000 474000 २०५०/१२/०५ मा जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरबाट राशन वितरणा गर्न लिएको पेश्की रु.२३७००।०० र सो को ब्याज समेत अशुल गर्न बाँकि
55 1794 भरत बहादुर खडका फत्तेपुर ४ , सप्तरी खुवा बहादुर/लाल बहादुर को ले नि का सप्तरी 2550 2550 5100 को.ले.नि.का. सप्तरीको लेखापाल पदमा हुँदा आ.ब. २०५१/५२ को पेश्की बेरुजु
56 1778 मदन कुमार कलवार बीरगज १२, पर्सा लखनलाल/रामनारायण 131009 88281.47 219290.47 रासन ठेक्का तोडेबापत लेखापरिक्षणबाट औल्याईएको बेरुजु
57 1771 कृष्ण प्रसाद उप्रेती नाम्दु १, दोलखा लीलानाथ/जगन्नाथ ससद सचिवालय 52892 0 52892 पेश्कि बेरुजु
58 1738 भोगेन्द्र झा मतसरी ४ , रौतहट शुसिलदेब झा/सुन्दरदेब झा को ले नि का उदयपुर 990 990 1980 पेश्कि बेरुजु
59 1735 मुक्ति नाथ शर्मा चुदी रम्घा , तनहु रुद्र नाथ/गोपी नाथ मुक्ती कुखुरा तथा मत्स्य पालन 38000 38000 76000 स्नातक बेरोजगार ऋणा तथा ब्याज समेत २०५४/०३/३१ सम्मको बाँकि
60 1731 रामजी कुमार श्रेष्ठ मालिका ५ बाग्लुङ डिल्ली कुमार/दुर्गा बहादुर सुष्मा पोल्ट्री फर्म 30000 30000 60000 स्नातक बेरोजगार ऋणा तथा ब्याज समेत २०५४/०३/३१ सम्मको बाँकि
61 1703 शुभ समसेर जबरा / केन्द्रीय सेवा बिभाग 82185.3 0 82185.3 म.ले.प. बेरुजु (निब्र्याजी)२०५४/‍३/३१ सम्मको खुद बाँकि
62 1579 तीर्थ बहादुर कतीला प ३ न‌ कास्की तेज बहादुर कतीला/हितलाल कतीला 20234.3 20234.35 40468.65 रासन ठेक्का तोडेबापत लेखापरिक्षणबाट औल्याईएको बेरुजु
63 1386 काजी थापा मनाङ / 89870 0 89870 इजजात वेगर सामान पैठारी २०५४/०३/३१ सम्मको ब्याज कैद ६ महिना १८ दिन
64 1387 छिमी गुरुङ मनाङ / 81895 0 81895 इजजात वेगर सामान पैठारी २०५४/०३/३१ सम्मको ब्याज कैद ६ महिना १८ दिन