तेजारथ

साविकमा तेजारथ अड्डाबाट लिएको ऋण फिर्ता भुक्तानी नगर्ने व्यक्तिहरुको साविकको कौषितोषाखानाबाट यस कार्यालयमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपरको लागि प्राप्त विवरण अनुसार असुल उपरको लागि कायम गरिएको तेजारथ तर्फको सरकारी बाँकी  लगतको विवरण

सि.न. लगत न. जिम्मेवार व्यक्तिको नाम ठेगाना बाबु/बाजेको नाम फर्म/संस्थाको नाम सरकारी बाँकी साँवा ब्याज जम्मा कैफियत
1 ९६२९ प्रदुम्न सिह राजपुत काेइलाडी सप्तरी चन्द्र नारायण/गाेकुल प्रसाद अर्थ मत्रालय ६,४५५.२१ ६,४५५.२१ १२,९१०.४२ २०२६/९/४ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु १३१७६।०० मध्येको सापटि बाँकी
2 ८१७८ दुर्गा लाल श्रेष्ठ डिएसपी राेड नेपालगज सानु लाल/बिष्णुदास बैदेिशक हुलाक ७,२८०.०० ७,२८०.०० १४,५६०.०० २०२८/५/१३ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ९७८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
3 ७७४७ लाेक समसेर जबरा का जी डिल्लिबजार इन्द्र समसेर जबरा/श्री ३ बिर समसेर सि एम ओ पालघर डिपाे ६,९५२.८० ६,९५२.८० १३,९०५.६० २०२१/५/१७ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ११०८८।०० मध्येको सापटि बाँकी
4 ७०३२ प्रेम बहादुर सिह जनकपुर धनुषा गणेश बहादुर/रणध्वज सिन्धुली जिल्ला पचायत ५,७५४.२७ ५,७५४.२७ ११,५०८.५४ २०२२/४/१२ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ९४८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
5 ६४३५ बसन्त कुमार श्रेष्ठ जिल्ला सप्तरी माैजे इन्द्र लाल/कृष्ण लाल सिराहा हेल्थ सेण्टर ७,०४२.८६ ७,०४२.८६ १४,०८५.७२ २०२६/३/२७ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु १०४६१।०० मध्येको सापटि बाँकी
6 ५२२१ राम नारायण सिह प्रचादी माेजा पिपराजली बासुदेब /तर्प सिह केन्द्रिय टेली कम्युनिकेशन ६,२७१.०८ ६,२७१.०८ १२,५४२.१६ २०२३/३/१० मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ९१८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
7 ४७०७ दलमान सिह बस्नेत वडा न ७ चाबिहल हाल पकनाजेाल भक्तमान सिह/डिल्लिमान सिह प्रहरी प्रधान कार्यालय ८,३८५.७७ ८,३८५.७७ १६,७७१.५४ २०२६/१/२९ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु १७१७६।०० मध्येको सापटि बाँकी
8 ४६७३ हरीदाश राइ का जी पुतली सडक हाल पकनाजेाल गाेपाल सिह/भुपाल सिह प्रहरी प्रधान कार्यालय ६,४८१.६७ ६,४८१.६७ १२,९६३.३४ २०२६/१०/२२ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ९३६०।०० मध्येको सापटि बाँकी
9 २५९६ पदम कुमार राइ पुर्ब ४ न भाेजपुर श्रीपाल/किताबध्वज त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल ८,९२६.७२ ८,९२६.७२ १७,८५३.४४ २०२७/१/२७ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ११४७२।०० मध्येको सापटि बाँकी
10 ८९२ तारा मानन्धर काजी झाेछे गाेबिन्दलाल/न्हुच्छे नारायण ललितपुर अस्पताल ७,०६५.२६ ७,०६५.२६ १४,१३०.५२ २०२५/११/९ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु १००८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
11 २३६ मान बहादुर शाह दाङ हाल काठमाण्डाै नर बहादुर/गुमान बहादुर भैरब नाथ गण ९,१९४.७० ९,१९४.७० १८,३८९.४० २०२६/३/२४ र २०२६/८/१३ मा घर बनाउन बापत सापटि लिएको रु १२६२५।०० मध्येको सापटि बाँकी
जम्मा १५९,६२०.६८

घरेलु

साविकमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट विभिन्न पेशा व्यावसाय संचालनको लागि लिएको ऋण फिर्ता भुक्तानी नगर्ने व्यक्तिहरुको साविकको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट यस कार्यालयमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपरको लागि प्राप्त विवरण अनुसार असुल उपरको लागि कायम गरिएको सरकारी बाँकी लगतको विवरण

सि.न. लगत न. जिम्मेवार व्यक्तिको नाम ठेगाना बाबु/बाजेको नाम फर्म/संस्थाको नाम सरकारी बाँकी साँवा ब्याज जम्मा कैफियत
1 १०४३९ निर्मला चित्रकार ललितपुर १२ जुद्धलाल/माेह लाल ९,२२०.८४ २,९००.०० १२,१२०.८४ होजियारी उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०३/१९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
2 १०४३७ लिला देबी श्रेष्ठ ज्याबहाल ५, काठमाण्डाै कृष्णलाल/नन्दलाल ८,४०९.३४ २,९००.०० ११,३०९.३४ होजियारी उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०३/१६ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
3 १०४३६ राम भक्त दमाइ कलकी ४ काठमाण्डाै काले दमाइ/घैटे दमाइ २,०७६.७७ ६५५.५० २,७३२.२७ सिलाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०६/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
4 १०४३५ सुर्य बहादुर तामाङ बुङताङ , नुवाकाेट भवान सिह/आशा तामाङ ३,५९६.२० १,१४९.९० ४,७४६.१० सुति बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/०३/०८ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
5 १०४३४ इन्द्रलक्ष्मि रजितकार दधिकाेट ७ ,भक्तपुर कृष्णराम/गणेश बहादुर २,७४०.४० ८९०.०० ३,६३०.४० सुति उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०५/०९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
6 १०४३३ मिश्रिनानी श्रेष्ठ का म पा २९ काजीलाल/भक्तलाल ५,०८८.३६ २,०००.०० ७,०८८.३६ होजियारी उधोग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिबाट २०३३/०१/१६ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
7 १०४३१ ठुलाे बीर बहादुर राइ रामाटे नुवाकाेट बुद्धीमान/हस्त बहादुर ३,४९७.८९ १,१७३.५७ ४,६७१.४६ सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०९/२६ र २०३४/११/०५ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
8 १०४२८ लालीगुरास राइ रातमाटे, नुवाकाेट निर बहादुर राइ/भिमलु राइ ९९७.३७ ५७३.५७ १,५७०.९४ सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/१०/२५ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
9 १०४२६ साेमलाल श्रेष्ठ देबीघाट, नुवाकाेट माेहनलाल/शिबलाल २,४३५.५७ १,३२५.६८ ३,७६१.२५ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
10 १०४२५ आइते तामाङ देउराली ९ नुवाकाेट आइिसिह तामाङ/गर्ब सिह तामाङ १,७८५.३५ १,४५३.७० ३,२३९.०५ सुति कपडा बुनाई उधोग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिबाट २०३६/०४/१० मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
11 १०४२२ उजेली डगाेल भैरबी २ नुवाकाेट ठुलाे डगाेल/दुर्गादास ४,१२७.९४ १,३४८.७५ ५,४७६.६९ कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३६/०१/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
12 १०४२१ रजनी शाही भैरबी २ नुवाकाेट बहादुर /प्रताप बहादुर ४,१३५.३४ १,३३२.८८ ५,४६८.२२ सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३६/०१/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
13 १०४२० मिरा शर्मा पाैडेल का‍म‍पा २२ डिल्लीबजार माधब प्रसाद/धनन्जय पाध्या १०,२८०.०९ ४,७५०.०० १५,०३०.०९ सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/१०/०३ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
14 १०४१७ ज्ञानुमैया लामा ककनी ५ नुवाकाेट बुद्धीरत्न तामाङ/पद्मरत्न तामाङ ४,०६०.३३ १,९१३.७३ ५,९७४.०६ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋणा बाँकि
15 १०३८८ धनसिह दमाइ ( काशीराम ) दशाैदी ९ , जुम्ला जसीराम दमाइ/जयसुर दमाइ ३,२६५.९५ २,०००.०० ५,२६५.९५ सिलाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३२/०२/२९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
16 १०३५० ठुलाे कामी तामाङ बाेकेढुगा नुवाकाेट कालु तामाङ/सुमर सिह ६,५५४.३५ ३,८६१.७२ १०,४१६.०७ सुति कपडा बुनाई उद्योगका लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/०८/०५ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
17 १०३३० रेम बहादुर लामा बुङताङ नुवाकाेट सतल सिह तामाङ/बिसु तामाङ ५,६७३.३६ ३,९५६.७२ ९,६३०.०८ सुति कपडा बुनाई उद्योग का लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/०३/११ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
18 १०२७२ बृषध्वज राइ दुमेकाेल ५ खाेटाङ अटल सिह राइ/चन्दंमान राइ ६,०३८.३८ ४,०००.०० १०,०३८.३८ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३३/०३/२९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
19 १०२७० लबहाङ राइ बाना २ स‌खुवासभा गाैरीमान/पुलमान १६,७५५.३१ ८,९२५.०० २५,६८०.३१ गौरी शंकर ढिकी घट्टा उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३३/०२/०५ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाकी
20 १०२५५ महेश सिह थापा मगर भवानीपुर ६ बारा अमर बहादुर थापा मगर/शत्रुघ्न थापा मगर २१,१८२.७९ १०,०००.०० ३१,१८२.७९ फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३२/११/२४ र २०३२/१२/१७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
21 १०२४६ काशिराम तामाङ बुङताङ ३ , नुवाकाेट नुर्बु तामाङ/बिसु तामाङ ५,४८३.५२ ३,६५६.७२ ९,१४०.२४ सिलाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/०३/०८ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
22 १०२३६ प्रल्हाद शर्मा सखुवासभा ,चैनपुर पुर्णानन्द/दाताराम १९,२४५.४६ १८,०००.०० ३७,२४५.४६ शर्मा एणड श्रेष्ठ कपडा उधोग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिबाट २०३३/०४/१६ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
23 १०२२९ रन्जना चालिसे कामपा ३३ ज्ञानेश्वर लिलाराम/रिद्धीलाल ३,२६३.०८ २,०००.०० ५,२६३.०८ होजियारी उधोग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिबाट २०३४/१२/०७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
24 १०२१३ गिरिजा भण्डारी का‍म‍पा हाडीगाउ गगाराम/पुष्पराम ४,६४४.३३ २,९००.०० ७,५४४.३३ होजियारी उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०३/२९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
25 १०१९३ शारदा श्रेष्ठ का जि क्षेत्रपाटी गणेश लाल श्रेष्ठ/जाेगमेहर लाल श्रेष्ठ ३,१८१.७८ २,६९५.०३ ५,८७६.८१ २०३४/०३/१७ मा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
26 १००९४ बीर बहादुर तामाङ हेटाैडा ९ रत्न बहादुर तामाङ/शेर बहादुर तामाङ २,७२७.८२ २,५६८.०० ५,२९५.८२ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
27 १००९२ पटना बहादुर घले बाक्सिला खाेटाङ कपाल सिह घले/बीरमान घले ३,७७१.८४ ३,५००.०० ७,२७१.८४ राडी पाखि उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३३/३/६ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
28 १००८२ सनकमान श्रेष्ठ ल पु ओमबहाल १०।३४७ पुर्णमान/हर्षदेब ५,३७४.६० ९२५.०० ६,२९९.६० बुनाई उद्योग गर्न खर्च गर्नको लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
29 १००५९ झमक बहादुर निराैला पन्चकन्या ४ तेह्रथुम रामचन्दं निराैला/बखत बहादुर निराैला ७,९३८.०० ०.०० ७,९३८.०० रङ्गेली फर्निचर एणड वक्स उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
30 १००५७ रामकृष्ण साखकर्मी नासमना भक्तपुर १४ बिष्णुलाल/हरिलाल ४,३०२.११ १,०००.०० ५,३०२.११ टोपी उद्योग स्थापना गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
31 १३९९ धन बहादुर कुबर दुहुकुटी दार्चुला पुने कुबर/माेहन कुबर १७,५२३.२७ १६,५००.०० ३४,०२३.२७ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
32 १३३९ धनिराम मुल देबराम सार्की खलगा १ हाल दशरथचन्द १ बैतडी / २,९१३.०८ २,७७४.११ ५,६८७.१९ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
जम्मा ३१५,९२०.४०

बेरुजु

नेपाल सरकारका कार्यालयहरुको स्रेस्ताहरु लेखापरीक्षणका क्रममा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु औल्याएको रकम र प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट असूल उपरको लागि प्रयास गर्दा पनि असुल उपर गर्न नसकी विभिन्न व्यक्ति/फर्म/संस्थाको नाममा यस कार्यालयमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपरको लागि प्राप्त विवरण अनुसार असुल उपरको लागि कायम गरिएको सरकारी बाँकी लगतको विवरण

सि.न. लगत न. जिम्मेवार व्यक्तिको नाम ठेगाना बाबु/बाजेको नाम फर्म/संस्थाको नाम सरकारी बाँकी साँवा ब्याज जम्मा कैफियत
1 १९२३ मोती यादव छिटाहा-२, सुनसरी रामदेव यादव/महावीर यादव यादव कन्ट्रक्सन १०,१२१,६५०.०० ४,६२२,६८२.३४ १४,७४४,३३२.३४ कृषिजन्य मालसामान, वनकस तथा जडिबुटीको जिल्ला निकासी ठेक्काको राजश्व नबुझाएको।
2 १९२२ राधाकृष्ण कार्की खहरेखोलावडा नं. ५, चाल्नाखेल, टौदह, काठमाडौं गणेश बहादुर कार्की /लाल बहादुर कार्की टौदह कन्ष्‍ट्रक्सन ४,०८९,३६८.५० २,१२८,७१२.३७ ६,२१८,०८०.८७ सडक डिभिजन सुर्खेतको ठेक्का नं १ र २-२०६९/७० को सम्झौता बमोजिम निर्माणा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले नियमानुसार ठेक्का तोडि क्षतिपुर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझउनुपर्ने रकम र पेश्कि बाँकी बापतको रकम असुल गर्ने भनि लेखापरिक्षणबाट औँल्याईएको बेरुजु
3 १९२१ विष्णु बहादुर डि.सि. प्यूठान न.पा. वडा नं.६ माझकोट जित बहादुर दशौदी/चम्फा सिंह दशौदी धर्मेन्द्र निर्माण सेवा प्रा.लि. ४,०८९,३६८.५० २,१२८,७१२.३७ ६,२१८,०८०.८७ सडक डिभिजन सुर्खेतको ठेक्का नं १ र २-२०६९/७० को सम्झौता बमोजिम निर्माणा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले नियमानुसार ठेक्का तोडि क्षतिपुर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझउनुपर्ने रकम र पेश्कि बाँकी बापतको रकम असुल गर्ने भनि लेखापरिक्षणबाट औँल्याईएको बेरुजु
4 १९२० माधव प्रसाद भण्डारी मेलुङ गा.वि.स.-४, दोलखा गोकुलनाथ भण्डारी/बेदनाथ भण्डारी बि.टी. निर्माण सेवा प्रा.लि. ८,१७८,७३७.०० २,२६६,४२४.७४ १०,४४५,१६१.७४ सडक डिभिजन सुर्खेतको ठेक्का नं १ र २-२०६९/७० को सम्झौता बमोजिम निर्माणा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले नियमानुसार ठेक्का तोडि क्षतिपुर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझउनुपर्ने रकम र पेश्कि बाँकी बापतको रकम असुल गर्ने भनि लेखापरिक्षणबाट औँल्याईएको बेरुजु
5 १९१६ सुनिल कार्की पालुङ्ग ४ मकवानपुर बिदुर कार्की/चन्द्र बहादुर कार्की लाेकप्रिय निर्माण सेवा १२,८११,१०३.३६ ०.०० १२,८११,१०३.३६ पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग आयोजना पूर्वी खणडको ठेक्का नं. MHWH/WS/Bridge-09/067-68 को सम्झौता बमोजिम निर्माणा कार्य सम्पन्न नगरेकोले उक्त ठेक्का अन्त्य गरी क्षतिपुर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझउनुपर्ने भनि लेखापरिक्षणबाट औँल्याईएको आ.ब. २०७१/७२ को हर्जना बापतको बेरुजु
सुशिल कार्की पालुङ्ग ४ मकवानपुर किशाेर कार्की/चन्द्र बहादुर कार्की
6 १९१५ लक्ष्मी बस्नेत कार्की मुलपानी ८ , काठमाण्डाै लाेकध्वज बस्नेत/मकरध्वज बस्नेत खाेम /यरुष ७,६८३,८९०.९२ -७००,०००.०० ६,९८३,८९०.९२ गोटिखेल स्वास्थ्य चौकि भवन निर्माणा का लागि भएको सम्झौता बमोजिम निर्माणा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले नियमानुसार ठेक्का तोडि अन्य प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्दा क्षतिपुर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझउनुपर्ने भनि लेखापरिक्षणबाट औँल्याईएको बेरुजु
खाेम बहादुर के सी अमरसिहचाेक पाेखरा १० हर्क बहादुर के सी/मकरध्वज बस्नेत
7 १९१४ प्रदिपमान प्रधान का म पा २० मरुटाेल अक्षतमान प्रधान/देबमान प्रधान हिटकाे प्रा ली २,३७७,३८७.२२ ०.०० २,३७७,३८७.२२ आ.ब. २०५४/५५ मा परकुशन ड्रिलिङ रिङ मेसिन २ थान सप्लाई गर्ने ठेक्का संझौता अनुसार ६०% रकम सिपमेन्ट भएपछि फिल्ड परिक्षणा गरी सामानको गुणास्तर उपयुक्त नभएकोले लेखापरिक्षणबाट म.ले..प. द्वारा औँल्याईएको बेरुजु
8 १९१३ सुनिल कार्की पालुङ्ग ४ मकवानपुर बिदुर कार्की/चन्द्र बहादुर कार्की लाेकप्रिय निर्माण सेवा ३,१९४,११९.५३ १,८७७,०९२.१६ ५,०७१,२११.६९ मध्य पहाडी लोकमार्ग तुल्सीपुर ( दाङ सडक खणडको ठेक्का संझौता अनुसार काम नसकि बिचैमा काम छोडी फर्कि नआएको भनि लेखापरिक्षणबाट म.ले..प. द्वारा औँल्याईएको बेरुजु
सुशिल कार्की पालुङ्ग ४ मकवानपुर/अस्थायि ठेगानाः- कालिमाटि काठमा किशाेर कार्की/चन्द्र बहादुर कार्की
9 १९१२ BBB Champions Oil CO 13002Mission Valleg Dr,Houston,Tx77069,USA / BBB Champions Oil CO ११,८०६,०४४.६० ७,११५,९७२.०९ १८,९२२,०१६.६९ आ.ब. २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको भू-वहाल कर बापतको म.ले.प. बेरुजु
10 १९११ Emirates Associated Business Group P O Box 45662,Abu Dhabi,UAE / Emirates Associated Business Group २१,६२५,८५२.४८ १३,०३४,७६०.४० ३४,६६०,६१२.८८ आ.ब. २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको भू-वहाल कर बापतको म.ले.प. बेरुजु
11 १९१० Texana Resources Company 2325 Finney Vallet Taxas 77471 USA / Texana Resources Company १०७,१३७,९८३.५६ ६४,५७६,३१८.८६ १७१,७१४,३०२.४२ आ.ब. २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको भू-वहाल कर बापतको म.ले.प. बेरुजु
12 १९०९ पियुष बहादुर अमात्य पाेखरा १५ छिने डाडा/ अस्थायिः- का.म.न.पा.१० गंगाहि कृष्ण बहादुर अमात्य/चन्द्र बहादुर अमात्य दि फुलवारी ली पाेखरा २४६,६६४,४८२.०० १६८,४०७,६४०.८६ ४१५,०७२,१२२.८६ क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
13 १९०८ सुरेन्द्र बहादुर सिह महाकाली ६ , कचनपुर लाल बहादुर सिह/ ह्यापी आवर प्रा लि ६९,३२७,५००.०० २७,३३२,६३८.३६ ९६,६६०,१३८.३६ क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
14 १९०७ राकेश बाधवा भारत / नेपाल रिक्रीयसन सेन्टर प्रा ली ५३५,०३३,९२७.६३ ३६५,२८८,९१७.१७ ९००,३२२,८४४.८० क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
शालिनी बाधवा भारत /
रिचर्ड डोयल टटल अमेरिका /
सुबर्ण क्षत्री ललितपुर नेपाल /
तुलाराम भट्ट मातातिर्थ काठमण्डाे /
शान्ति चड्डा नक्शाल काठमाण्डाे /
15 १९०६ राधेश्याम सराफ नक्साल, काठमाण्डाै दुर्गादत्त/गाेधन दास हाेटल याक एण्ड यती प्रा ली ११८,७५०,०००.०० ८१,०७५,३४२.४७ १९९,८२५,३४२.४७ क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
16 १९०२ तप्त बहादुर बिष्ट का.म.पा.३ थापाथलि बिर बहादुर बिष्ट/ अन्नपुर्ण इन्टरनेशशनल प्रा ली ११६,९१५,१७५.६४ ७९,८२२,६३४.९८ १९६,७३७,८१०.६२ क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
17 १८९९ निमा लामा शेर्पा बाैद्ध ६ , काठमाण्डाै पासाङ गेल्जे लामा/मगले लामा लामा बिल्डर्स/बज्रगुरु/कन्काइ ७,३४२,४४७.०० ७,१७९,५०५.०३ १४,५२१,९५२.०३ सडक सञ्जाल विकास आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित हिले,बसन्तपूर मुडे, चैनपूर खाँदवारी सडक योजनाको आ.ब. २०६९/७० को श्र्रेस्ता लेखापरिक्षण भई म.ले.प. द्वारा औँल्याईएको बेरुजु
लक्ष्मण कुमार राना पानी पाेखरी ३ काठमाण्डाै भिम कुमार राना/मगले लामा
राम प्रसाद मैनाली सुरुङ्गा ५, झापा कुल प्रसाद मैनाली/मगले लामा
18 १८९८ बिजय बहादुर मल्ल पाेखरा ७ कास्की इश्वर मल्ल/तुल्सी मल्ल गाेरखा /सि डब्लु इ /बाेखिम १४,३९०,६७१.०० १४,०७१,३१६.३८ २८,४६१,९८७.३८ सडक सञ्जाल विकास आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित हिले,बसन्तपूर मुडे, चैनपूर खाँदवारी सडक योजनाको आ.ब. २०६९/७० को श्र्रेस्ता लेखापरिक्षण भई म.ले.प. द्वारा औँल्याईएको बेरुजु
सराेज रेग्मी ललितपुर ३ पुल्चाेक/अस्थायी ठेगानाः- का.म.न.पा. ३२ कल्याण नाथ रेग्मी/तुल्सी मल्ल
19 १८९७ सत्यलाल हिराचन सिद्धार्थनगर ४ रुपन्देही हिरालाल हिराचन/नर बहादुर हिराचन हिराचन / बाेखिम ६४७,६६८.०० ६३३,२९५.०९ १,२८०,९६३.०९ सडक सञ्जाल विकास आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित हिले,बसन्तपूर मुडे, चैनपूर खाँदवारी सडक योजनाको आ.ब.२०६९/७० को श्र्रेस्ता लेखापरिक्षण भई म.ले.प. द्वारा औँल्याईएको बेरुजु
सराेज रेग्मी ललितपुर ३/अस्थायी ठेगानाः- का.म.न.पा.३२डिल्लिबजार कल्याण नाथ रेग्मी/नर बहादुर हिराचन
20 १८९६ उत्तम बहादुर सिह सहाेडवा ४ महाेत्तरी माेहन बहादुर सिह/राम बहादुर सिह कृषि अनुसन्धान परीषद ५६४,१०९.६० ५६४,१०९.६० १,१२८,२१९.२० कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तरगत राष्ट्रिय गाई भैसी कार्यक्रम खुमलटार,ललितपुरमा कार्यरत रहँदा कार्यक्रमको रकम बैङ्क खाताबाट झिकि हिनामिना गरी मस्यौट गरेको रकम र रा. मकैबालि अनुसन्धान कार्यक्रमबाट लिएको पेश्कि रकम फछ्यौट नगरेको हुँदा कायम भएको बेरुजु
21 १८९३ महेन्द्र बिक्रम शाह धुलिखेल १ काभ्रे शेष कुमार शाही/डम्बर कुमार शाह समग्र बिकास प्रतिष्ठान धुलिखेल २२७,४००.०० २२७,४००.०० ४५४,८००.०० समग्र विकास प्रतिष्ठान धुलिखेलमा तत्कालिन अध्यक्ष पदमा कार्यरत रहँदा नगर निर्वाचन २०६२ मा मतादाता जागरणा कार्यक्रम सञ्चालानार्थ जि.वि.स. काभ्रेबाट गैर कानुनी रुपमा रु. २२७४००/-( बुझिलिएकाले अ.दु.अ.आ. द्वारा २०६६/०९/१८ मा निजबाट अशुल गर्ने भनि निर्णाय भै अशुल उपर गर्नुपर्ने सरकारी बाँकि
22 १८९२ टिपरानी लिम्बु सम्दु-३ तेह्रथुम /अस्थायी ठेगानाः-का.म.न.पा.व.डा ७ अम्बर बहादुर/कुवेर सिंह १,०२०,८३४.०० १,०२०,८३४.०० २,०४१,६६८.०० आ.ब. २०६३/६४ मा सडकमा परेको जग्गाको मुआब्जा बापत रकम भुक्तानी लिँदा मोहिले जग्गनको एकतिहाई अंह मात्र पाउने हुँदा बढि भुक्तानी लिएको १०२०८३४/- मोहि बाटै अशुल उपर गर्ने भनि म.ले.प. द्वारा औँल्याईएको लेखापरिक्षणा बेरुजु
23 १८९० नन्दु कृष्ण श्रेष्ठ भैसे १ मकवानपुर सानुकाजी श्रेष्ठ/आसमरु श्रेष्ठ एन एण्ड एन एस कन्ट्क्सन १,२८३,७३०.२२ १,२८३,७३०.२२ २,५६७,४६०.४४ भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षण हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
24 १८८८ यादबराज जाेशी बिराटनगर ३ माेरङ माधबराज जाेशी/गाेबिन्दराज जाेशी प्रगती निर्माण सेवा २९०,५०९.७५ २९०,५०९.७५ ५८१,०१९.५० भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब.२०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षणा हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
25 १८८७ धर्म लाल तामाङ बानेश्वर, काठमाण्डाै पन्चलाल तामाङ/कमान सिंह तामाङ धर्म एस निर्माण सेवा १,५४८,५९६.९७ १,५४८,५९६.९७ ३,०९७,१९३.९४ भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षणा हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
26 १८८६ माेहन बहादुर खत्री छितापाेखरी ३, खाेटाङ/ हालः- त्रियुगा न.पा. वडा ३ उ हस बहादुर खत्री/जमान सिह खत्री राम्चे सिद्ध निर्माण सेवा १९५,६४९.४८ १९५,६४९.४८ ३९१,२९८.९६ भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षण हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
27 १८८५ ज्ञान बहादुर लामा काठमाण्डाै , बानेश्वर सुकराम लामा/गगाराम सिह दाप्चा निर्माण सेवा १,४४६,४४७.९५ १,४४६,४४७.९५ २,८९२,८९५.९० भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षण हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
28 १८८४ हरिबश बर्ताैला हेटाैडा २, मकवानपुर काम्तु बर्ताैला/देब नारायण बर्ताैला बिन्ध्याचल निर्माण सेवा १८५,१८०.२४ १८५,१८०.२४ ३७०,३६०.४८ भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षण हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
29 १८८२ कृष्ण प्रसाद कुर्मी पाेखरिया ३, पर्सा महन्त राउत कुर्मी/गाेबर्धन राउत कुर्मी ७०,३५१.०० ७०,३५१.०० १४०,७०२.०० पोखरिया नमुना गा.वि.स. बाट तरकारी बजार, माछापोखरी र बस बिसौनी समेत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिईएकोमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकाले लेखापरिक्षण बाट कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (अ.दु.अ.आ. र नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णाय भै)
30 १८८१ प्रभु प्रसाद पाेखरिया ३, पर्सा शिब नारायणसाह तुरहा/सुर्य साह तुरहा ६,५००.०० ६,५००.०० १३,०००.०० पोखरिया नमुना गा.वि.स. बाट तरकारी बजार, माछापोखरी र बस बिसौनी समेत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिईएकोमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकाले लेखापरिक्षण बाट कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (अ.दु.अ.आ. र नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णाय भै)
31 १८८० महेन्द्र राउत कुर्मी पाेखरिया ३, पर्सा रामनन् राउत कुर्मी/रामधनी राउत कुर्मी ३३,५००.०० ३३,५००.०० ६७,०००.०० पोखरिया नमुना गा.वि.स. बाट तरकारी बजार, माछापोखरी र बस बिसौनी समेत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिईएकोमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकाले लेखापरिक्षणा बाट कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (अ.दु.अ.आ. र नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णाय भै)
32 १८७९ बिन्देश्वरी प्रसाद सहनी पाेखरिया ५, पर्सा राम बेलास सहनी/मंसी सहनी २९८,८६८.०० २९८,८६८.०० ५९७,७३६.०० पोखरिया नमुना गा.वि.स. बाट तरकारी बजार, माछापोखरी र बस बिसौनी समेत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिईएकोमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकाले लेखापरिक्षणा बाट कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (अ.दु.अ.आ. र नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णाय भै)
33 १८७८ खडग बहादुर रेग्मी गुमी २, सुर्खेत/अस्थायि ठेगानाः- बालकुमारि काठमाडौ बल बहादुर रेग्मी/पहलसिह रेग्मी गृहस्थाश्रम केन्द्र जाजरकाेट ५,१७०,८९२.०० ५,१७०,८९२.०० १०,३४१,७८४.०० गृहस्थाश्रम केन्द्र जाजरकोटको अध्यक्ष रहँदा गरिवी निवारणा कोषतर्फको रु ५१७०८९२/- रकम हिनामिना गरेकाले असुल उपर गर्नुपर्ने सरकारी बाकिँ
34 १८७७ शेर बहादुर खड्का हेमन्तवाडा ३, बझाङ/अस्थायि ठेगानाः- जयपृथ्वि न.पा. मनी खड्का/जगी खड्का कण्ठ राेग नियन्त्रण आयाेजना कालीकाेट १७६,४१६.१५ १७६,४१६.१५ ३५२,८३२.३० साँल्ट टेडिङ कर्पोरेसन लि. अन्तर्गत कण्ठरोग नियन्त्रणा आयोजना कालिकोटमा जु सहायक पदमा कार्यरत हुदा लिएको पेश्कि फछ्र्यौट नगरेकाले असुल उपर गर्नु पर्ने पेश्कि बेरुजु
35 १८७६ लाल बहादुर राेक्का चैनपुर ७ , बझाङ जगी राेक्का/इन्द्रमान राेक्का कण्ठराेग नियन्त्रण आयाेजना जुम्ला २३९,५८४.१२ २३९,५८४.१२ ४७९,१६८.२४ साँल्ट टेडिङ कर्पोरेसन लि. अन्तर्गत कण्ठरोग नियन्त्रणा आयोजना जुम्लामा सहायक पदमा कार्यरत हुदा लिएको पेश्कि फछ्र्यौट नगरेकाले असुल उपर गर्नु पर्ने पेश्कि बेरुजु
36 १८७४ काली प्रसाद खनाल दुलारी ५, माेरङ हरी प्रसाद खनाल/शिब निधी खनाल स्वास्थ सेवा बिभाग १,२३२,०४९.०० १,२३२,०४९.०० २,४६४,०९८.०० स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत रहदा पटक पटक गरि रु १२३२०४९/- पेश्कि लिइ फछ्र्यौट नगरेकाले असुल उपर गर्नु पर्ने पेश्कि बेरुजु
37 १८७२ तेज बहादुर गुरुङ आारुखर्क ८, स्याङजा पदम बहादुर/आस बहादुर सशस्त्र प्रहरी बल ५०२,८५०.०० ०.०० ५०२,८५०.०० भु.पु.का.मु.स.प्र.उ हुदा २०६०/०२/१५ मा तिन वर्षे अध्ययन विदा स्विकृत गरि अध्ययन पश्चात पाचँ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्नेमा सो नगरि २०६३/१०/२० देखि गैर हाजिरि भएकाले उक्त अवधिमा खाइपाइ आएको तलब भत्ता रु ५०२८५०/- रकम असुल गर्न बाकि
38 १८७१ जितेन्द्र कुमार चाैधरी मटीहानी ७, महाेत्तरी सुर्य चाैधरी/झाैली चाैधरी बि के कन्ट्रक्सन ९७,६९७.९८ ९७,६९७.९८ १९५,३९५.९६ २०५२/०९/१८ मा सम्झौता भए बमोजिम विजुलि जडान कार्य सम्पन्न नगरि विचमा नै काम छोडेको हुदा निज ठेकेदारबाट असुल उपर गर्नु पर्ने रकम
39 १८७० ज्वालाराम सैजु का‍मपा ३२ घटृेकुलाे पुर्ण बहादुर/धन बहादुर जे आर सैजु इण्टरप्राइजेज १९१,०००.०० १९१,०००.०० ३८२,०००.०० जे.आर. सैजु इन्टरप्राइजेजको नामबाट निजामति किताबखानको लागि आ.ब. २०५३/५४ मा फाइलिङ क्याविनेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि काम ठेक्का सर्त बमोजिम नगरेको कारण बाट कायम भएको बेरुजु रकम रु १९१०००/- र सो को हाल सम्मको व्याज समेत असुल हुन बाकि
40 १८६९ मनाेज कुमार थापा कालभैरब , दैलेख/ विन्देश्वर न.पा.५ कृष्ण बहादुर थापा /पदम बहादुर थापा सशस्त्र प्रहरी बल ३०,२८५.०० ३०,२८५.०० ६०,५७०.०० ससस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यलयमा कार्यरत हुदा आ.व. २०५९/६० मा लिएको पेश्कि रकम रु ३०२८५/- र हाल सम्मको व्याज समेत असुल हुन बाकि
41 १८६४ श्याम कुमार आचार्य खैरा ९ , प्युठान खुबीराम आचार्य/ठाकुर प्रसाद आचार्य सशस्त्र प्रहरी बल ३०,०००.०० ३०,०००.०० ६०,०००.०० ससस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यलयमा कार्यरत हुदा आ.व.२०५९/६० मा लिएको पेश्कि रकम रु ३००००/- हाल सम्मको व्याज समेत असुल हुन बाकि
42 १८६३ बिष्णु तिमल्सिना भरतपुर ११, चितवन/अस्थायिः-का.जि.न.पा.९ बत्तिसपुतलि बाबुराम तिमल्सिना/बुद्धीसागर तिमल्सिना सर्बाेदय प्रिन्टर्स प्रा ली ३४६,०४७.०० ३४६,०४७.०० ६९२,०९४.०० आ.व. २०५८/५९ मा गृह मन्त्रालयमा मतदाता परिचयपत्र छपाई गरेबापत बढि भुक्तानी लिई रु ३४६०४७/- बुझाउन बाकी भएको र उक्त रकम नबुझाएकोले अशुल गर्नु पर्ने सरकारी बाकी र सो को हाल सम्मको व्याज समेत
43 १८६१ लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बस्तीपुर , सिराहा घलेटोल /हालः- लाहान न.पा.व.डा.न६ लाेक नाथ आचार्य/यदुनाथ आचार्य उदयपुर सिमेन्ट उद्याेग २३२,१५९.१८ २३२,१५९.१८ ४६४,३१८.३६ जीवन बिमा बापत दोहारो सुविधा लिएकोले अशुल गर्नु पर्ने सरकारी बाकी रु २३२१५९/- र हाल सम्मको व्याज समेत
44 १८५८ सुरेन्द्र मिश्र मैना कडेरी १ सप्तरी/हालः-उदयपुर त्रियुगा न.पा.१० द मुक्तिनाथ मिश्र/जगन्नाथ मिश्र १,१८६,७५७.७१ ०.०० १,१८६,७५७.७१ रासन ठेक्का तोडेबापत लेखापरिक्षणबाट औल्याईएको बेरुजु
45 १८५६ आर डि टटल,सुश्री केटसरिन सीम्हनाके ताहाचल काठमाण्डाै / नेपाल रिक्रिएशन सेन्टर ५९५,४९६.५० ५९५,४९६.५० १,१९०,९९३.०० नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रा.लि. को नाममा रहेको सरकारी बाकी रु.९२००४९६।५० र सोको मिति २०५४/०३/०९ देखि हालसम्मको व्याज मध्ये रु १७२१००००/- असुल भै अरु बाँकी
46 १८५२ राेशन कुमार लामा पिपरा ३ सिमरा , बारा कृष्ण कुमार/चक्र बहादुर लामा कन्ट्रक्सन लि ५,१८२,६४४.०० ५,१८२,६४४.०० १०,३६५,२८८.०० ठेक्का संझौता बमोजिम किस्ता रकम संझौता म्याद भित्र नबुझाएकोले जमानत बापत राखेको धरौटी बाट अशुल गरी बाँकि रहेको म.ले.प. बेरुजु
47 १८५१ बिमला देबी शर्मा बीरगज उप न पा ७ , पर्सा माेहनलाल/पति मुरलीधर खानी तथा भुगर्भ बिभाग २७९,७५०.०० ०.०० २७९,७५०.०० खानि नविकरण दस्तुर बापतको राजश्व खानि तथा भूगर्व विभागलाई नबुझाएको
48 १८५० पासाङ ग्याल्जेन लामा का.म.न.पा ४ बालुवाटार आङ दाेर्जे लामा/रिजी लामा खुम्बु कन्ट्क्सन क प्रा ली ४३,०६०,५४७.९९ ०.०० ४३,०६०,५४७.९९ बागमति क्षेत्र ढल निर्माण समितिबाट टनेल निर्माण ठेक्का तोडी पुनः ठेक्का गरी काम सम्पन्न गर्दा सरकारलाई खुद दायित्व थपिएको रकम अशुली बाँकि
निमा ग्याल्जेन लामा फाप्लु सल्लेरी २, साेलुखाेम्बु पासाङ ग्याल्जेन लामा/रिजी लामा
49 १८४१ बिश्वनाथ प्रसाद जयसवाल कलैया ८, बारा जाेगिन्द्र प्रसाद जयसवाल/ ससद सचिवालय १५,६०२.१२ १५,६०२.१२ ३१,२०४.२४ रा.पं.स. हुँदा लिएको पेश्की फछ्रर्यौट बाँकि
50 १८२७ जय प्रकाश घाेरे ४ , पर्सा उतीम सहानी/ रा प सचिवालय १०,२८७.१२ १०,२८७.१२ २०,५७४.२४ रा.पं.स. हुँदा लिएको पेश्की फछ्रर्यौट बाँकि
51 १८१५ प्रकाश बहादुर सिह काडा ८, बाजुरा/ हालः- काठमाण्डौ लाजिम्पाट बिर बहादुर/देबी प्रसाद राष्ट्रीय पञ्चायत ३०,२३२.५० ३०,२३२.५० ६०,४६५.०० रा.पं.स. हुँदा लिएको पेश्की फछ्रर्यौट बाँकि
52 १८०९ राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ बीरगज अलखिया राेड राम बहादुर श्रेष्ठ/पुर्ण बहादुर श्रेष्ठ खानी तथा भुगर्भ बिभाग १००,०००.०० ०.०० १००,०००.०० छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विदेश अध्यन गइ अध्यन पश्चात खानि तथा भूगर्व विभाग छात्रवृत्ति ऐन बमोजिम सेवा नगरेकोले अशुल गर्न बाँकि
53 १८०८ सुश्री रम्भा चित्रकार का‍मपा २७ रामशाहपथ भक्त बहादुर चित्रकार/टेक बहादुर चित्रकार खानी तथा भुगर्भ बिभाग १२५,०००.०० ०.०० १२५,०००.०० छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विदेश अध्यन गइ अध्यन पश्चात खानि तथा भूगर्व विभाग छात्रवृत्ति ऐन बमोजिम सेवा नगरेकोले अशुल गर्न बाँकि
54 १८०७ बिष्णुलाल श्रेष्ठ का म पा ३ त्रिपुरेह्वर रण बहादुर श्रेष्ठ/देब नारायण श्रेष्ठ खानी तथा भुगर्भ बिभाग ७५,०००.०० ०.०० ७५,०००.०० छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विदेश अध्यन गइ अध्यन पश्चात खानि तथा भूगर्व विभाग छात्रवृत्ति ऐन बमोजिम सेवा नगरेकोले अशुल गर्न बाँकि
55 १७९६ सजय कुमार थापा चाैलाही २, लमही श्यामसुन्दर थापा/बहादुर सिह थापामगर काे ले निका कालीकाेट ६२,०००.०० ६२,०००.०० १२४,०००.०० नापि गोश्वारा रुकुममा कार्यरत हुँदा कर्मचारीको तलव भत्ता दोहोरो लेखेको तथा बिल भरपाई बेगर ज्यामि ज्याला हिनामिना
56 १७९५ कान्ती देबी कलवारनी बीरगज १२ , पर्सा राम सेबक साह/सुनर साह २३७,०००.०० २३७,०००.०० ४७४,०००.०० २०५०/१२/०५ मा जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरबाट राशन वितरणा गर्न लिएको पेश्की रु.२३७०००।०० र सो को ब्याज समेत अशुल गर्न बाँकि
57 १७९४ भरत बहादुर खडका फत्तेपुर ४ , सप्तरी खुवा बहादुर/लाल बहादुर काे ले नि का सप्तरी २,५५०.०० २,५५०.०० ५,१००.०० को.ले.नि.का. सप्तरीको लेखापाल पदमा हुँदा आ.ब. २०५१/५२ को पेश्की बेरुजु
58 १७७८ मदन कुमार कलवार बीरगज १२, पर्सा लखनलाल/रामनारायण १३१,००८.९२ ८८,२८१.४७ २१९,२९०.३९ रासन ठेक्का तोडेबापत लेखापरिक्षणबाट औल्याईएको बेरुजु
59 १७३८ भाेगेन्द्र झा मत्सरी ४ , रौतहट शुसिलदेब झा/सुन्दरदेब झा काे ले नि का उदयपुर ९९०.०० ९९०.०० १,९८०.०० पेश्की बेरुजु
60 १७३५ मुक्ति नाथ शर्मा तनहुँ भानु न.पा.४ चुदी बेसी रुद्र नाथ/गाेपी नाथ मुक्ती कुखुरा तथा मत्स्य पालन ३८,०००.०० ३८,०००.०० ७६,०००.०० स्नातक बेरोजगार ऋणा तथा ब्याज समेत २०५४/०३/३१ सम्मको बाँकि
61 १७३१ रामजी कुमार श्रेष्ठ मालिका ५ बाग्लुङ/हालः- कालिका नगरपालिका डिल्ली कुमार/दुर्गा बहादुर सुष्मा पाेल्ट्री फर्म ३०,०००.०० ३०,०००.०० ६०,०००.०० स्नातक बेरोजगार ऋणा तथा ब्याज समेत २०५४/०३/३१ सम्मको बाँकि
62 १७१२ यादब सिह रायमाझी भैरबस्थान पाल्पा मुलुक सिह/दल सिह मन्त्रीपरीषद ३,७४८.१९ ३,७४८.१९ ७,४९६.३८ विकास क्षेत्र निरीक्षणा गर्ने सिलसिलाको पेश्कि बेरुजु २०५४/०३/३१ सम्मको बाँकि
63 १७०३ शुभ समसेर जबरा / केन्द्रीय सेवा बिभाग ८२,१८५.३३ ०.०० ८२,१८५.३३ म.ले.प. बेरुजु (निब्र्याजी)२०५४/‍३/३१ सम्मको खुद बाँकि
64 १५७९ तीर्थ बहादुर कतीला पश्चिम ३ न‌ कास्की तेज बहादुर कतीला/हिरालाल कतीला २०,२३४.३५ २०,२३४.३५ ४०,४६८.७० रासन ठेक्का तोडेबापत लेखापरिक्षणबाट औल्याईएको बेरुजु
65 १३८७ छिमी गुरुङ मनाङ/हालः- का.जि.ठमेल / ८१,८९५.०० ०.०० ८१,८९५.०० इजजात वेगर सामान पैठारी २०५४/०३/३१ सम्मको ब्याज कैद ६ महिना १८ दिन
66 १३८६ काजी थापा मनाङ/हालः- का.जि.ठमेल / ८९,८७०.०० ०.०० ८९,८७०.०० इजजात वेगर सामान पैठारी २०५४/०३/३१ सम्मको ब्याज कैद ६ महिना १८ दिन
जम्मा २,२५३,८३६,६७३.८७